Would you like to visit another country's site?

Phần mềm quản lý kho

Sử dụng phần mềm quản lý kho ECOUNT Có thể quản lý tồn kho của nhiều kho-địa điểm không có giới hạn số lượng.
Nội dung nhập xuất tồn kho mới nhất có thể kiểm tra thực tế tình hình tồn kho theo từng kho-địa điểm đã được phản ánh chi tiết nhập xuất mới nhất.

Đặc điểm riêng

 • Phần mềm quản lý kho cho phép đăng ký
 • Cấp quyền hạn theo từng người phụ trách là dễ dàng kiểm soát việc truy cập không được cấp phép.
 • Dữ liệu đã nhập ở bán hàng,mua hàng,sản xuất được phản ánh tự động vào sổ cái hàng tồn kho.
 • Có thể kiểm tra tồn kho theo thời gian thực tế bất cứ lúc nào,ở đâu với phần mềm quản lý kho.

Tính năng quan trọng

 • Quản lý nhiều địa điểm-kho

  • Vì không có giới hạn số địa điểm-kho trên phần mềm quản lý kho nên có thể quản lý tồn kho đã được phân tán cho tất cả địa điểm/cửa hàng cần quản lý.
  • Có thể kiểm tra trực tiếp sổ cái kiểm kê từng kho-địa điểm.
  • Có thể ghi chú tình hình biến động tồn kho phát sinh giữa các kho và quản lý việc di chuyển hàng hóa giữa các kho.
 • Cài đặt quyền hạn kết nối

  • Thông qua cài đặt quyền hạn từng người phụ trách là có thể hạn chế kho-địa điểm có thể kết nối cho từng người dùng.
  • Sử dụng hệ thống quản lý khách hàng trong Ecount là có thể cấp quyền hạn mở tồn kho trong kho cho khách hàng.
 • Tính toán tự động nhập/xuất kho kiểm kê

  • Nếu nhập bán hàng,mua hàng,sản xuất thì chi tiết xuất nguyên vật liệu theo đó được phản ánh tự động vào sổ cái kiểm kê.
  • Cho dù không nhập thêm đồng nhất dữ liệu để quản lý tồn kho cũng được.
  • Phần mềm quản lý kho tính toán chính xác tăng giảm tồn kho là có thể quản lý kiểm kê chính xác hơn vì được phản ánh vào.
 • Quản lý kiểm kê thực tế

  • Khác với các phần mềm quản lý kho khác, Ecount được phát triển trên nền tảng 100% Web có thể kết nối và sử dụng tự do bất cứ ở đâu,khi nào.
  • Trường hợp cần kiểm tra tồn kho do đi công tác hay làm việc bên ngoài thì có thể kiểm tra thực tế mà không yêu cầu riêng.
Phần mềm quản lý kho