Would you like to visit another country's site?

Quản lý đơn hàng Sử dụng tính năng Quản lý đơn hàng của ECOUNT để theo dõi tình hình thực hiện đơn hàng
dưới dạng biểu đồ từ các giai đoạn Đặt hàng, Mua hàng, Sản xuất, Xuất kho.

Quản lý quy trình công việc
cụ thể

  • Có thể đăng ký đến 10 giai đoạn xử lý đơn hàng.
  • Chọn được menu ERP liên kết cho từng giai đoạn xử lý.
Quản lý quy trình công việc cụ thể

Gửi thông báo theo từng công việc

  • Chỉ định người phụ trách cho từng giai đoạn công việc để mỗi người có thể nhận
    thông báo ngay khi công việc được hoàn thành theo mỗi bước.
  • Gửi thông báo khi hoàn tất công việc phía trước qua Email để tiếp tục thực hiện
    ngay bước tiếp theo.
Gửi thông báo theo từng công việc

Kiểm tra tổng thể tình hình thực hiện công việc

  • Có thể xem tình hình tiến hành công việc và chi tiết từng giai đoạn của mỗi đơn hàng.
  • Giải quyết công việc ngay trong màn hình Quản lý đơn hàng mà không cần phải di chuyển menu.
Kiểm tra tổng thể tình hình thực hiện công việc Kiểm tra tổng thể tình hình thực hiện công việc