Would you like to visit another country's site?

Quy trình Đơn bán hàng

Nếu vận dụng chức năng quản lý đơn hàng trên phần mềm quản lý công việc của Ecount thì có thể kiểm tra trực quan từ Đơn bán hàng (đặt bán) cho đến mua hàng, Sản xuất, Xuất kho
bằng màn hình được biểu đồ hóa những công việc theo từng đơn vị mà được tiến hành bởi nhiều người phụ trách.

Đặc điểm riêng

 • Có thể áp dụng các bước xử lý công việc vào hệ thống của phần mềm quản lý công việc từ lúc đặt mua/bán cho đến lúc giao hàng.
 • Nếu xử lý từng bước được hoàn tất thì người phụ trách có thể kiểm tra tức thời bằng thông báo.
 • Có thể kiểm tra tình hình tiến hành từng bước một các trực quan.

Tính năng quan trọng

 • Quản lý tiến trình công việc

  • Có thể đăng ký lên đến 10 giai đoạn xử lý công việc từ bước đơn bán hàng trên phần mềm quản lý công việc.
  • Chỉ định menu liên kết theo từng bước xử lý thì có thể kiểm soát tốc độ xử lý công việc.
   (Vd: bước 1/đơn đặt hàng - bước 2/đặt mua - bước 3/mua hàng - bước 4/bán hàng - bước 5/nhận tiền)
 • Thông báo từng giai đoạn xử lý

  • Có thể chỉ định người phụ trách cho từng bước.
  • Khi hoàn tất giai đoạn trước thì có thể tiến hành bước kế tiếp mà không bị chậm trễ thông qua tính năng thông báo của phần mềm quản lý công việc.
 • Kiểm tra trạng thái tiến hành trên phần mềm quản lý công việc

  • Có thể kiểm tra trực tiếp nội dung chi tiết và tình trạng tiến hành theo từng đơn đặt hàng ở bước tiến hành của quản lý đơn hàng.
  • Có thể tiến hành xử lý công việc ngay ở màn hình danh sách mà không cần di chuyển menu.
Quy trình Đơn bán hàng