Would you like to visit another country's site?

Quản lý đơn giá

Đơn giá thường xuyên biến đổi theo hợp đồng, theo từng khách hàng, hoặc dựa vào thay đổi vào thị trường.
Ecount quản lý đơn giá đa dạng nên có thể áp dụng phù hợp theo tình hình thực tế.

Đặc điểm riêng

 • Có thể đăng ký nhiều đơn giá cho một mặt hàng.
 • Có thể áp dụng đơn giá nhập/bán gần nhất đối với khách hàng một cách tự động.
 • Có thể áp dụng tỷ lệ giảm theo từng khách hàng.
 • Dễ dàng xem lược sử biến động đơn giá.
 • Có thể hạn chế quyền hạn sử dụng đơn giá đối với từng người dùng.

Tính năng quan trọng

 • Áp dụng nhiều đơn giá

  • Có thể đăng ký thêm hơn 10 đơn giá khác nhau ngoài đơn giá cơ bản.
  • Có thể chọn đơn giá đã đăng ký theo địa điểm giao dịch.
   (Vd: Đơn giá bán mặc định của mặt hàng 'Áo sơ mi' đăng ký là 200.000vnđ. Thêm nữa, đơn giá bán cho cửa hàng là 250.000vnđ, bán cho trung tâm thương mại là 300.000vnđ, Shopping online là 210.000vnđ)
  • Có thể tải lên dữ liệu đơn giá từng mặt hàng một cách hàng loạt bằng excel.
 • Áp dụng tự động đơn giá cuối cùng nhất

  • Nếu đơn giá thường xuyên thay đổi thì có thể áp dụng tự động đơn giá giao dịch gần nhất.
  • Khi mua, bán cùng mặt hàng đối với cùng khách hàng thì có thể áp dụng tự động đơn giá giao dịch gần nhất.
  • Phù hợp quản lý cho các doanh nghiệp sử dụng thời giá cho sản phẩm. Áp dụng tỷ lệ giảm theo từng khách hàng
 • Quản lý lược sử đơn giá

  • Dễ dàng xem lược sử giao dịch gần nhất của mặt hàng muốn mua/bán ngay tại thời điểm nhập giao dịch.
  • Có thể kiểm tra trực tiếp chu kỳ biến động của đơn giá mua và đơn giá xuất bán theo từng ngày.
  • Có thể chọn áp dụng đơn giá ngay trên lược sử giao dịch gần nhất.
 • Quyền hạn sử dụng đơn giá

  • Có thể cài đặt quyền hạn sửa đơn giá khi nhập giao dịch theo từng người dùng.
  • Hạn chế xem giá thành mua hàng sẽ ngăn chặn rò rỉ bí mật kinh doanh.
Quản lý đơn giá