Would you like to visit another country's site?

WMS(Hệ thống quản lý kho)

Trong trường hợp không kiểm soát được chính xác số lượng nhập/xuất kho hay vị trí hàng tồn kho, có thể làm tăng chi phí quản lý/vận hành như gây thiếu hàng, hàng tồn quá mức...
Trên Ecount bạn có thể cấp mã số riêng để quản lý lược sử chi tiết và vị trí lưu trữ hàng tồn kho.

Đặc điểm riêng

 • Bạn có thể cấp mã số riêng cho tồn kho được nhập vào theo đơn vị kệ hay thùng hàng để quản lý lược sử xuất/nhập kho dễ dàng hơn.
 • Ngoài ra cũng có thể chi tiết hóa kho hàng theo từng vùng/vị trí cụ thể nên sẽ kiểm tra được chính xác vị trí hàng tồn kho.
 • Bên cạnh đó bạn cũng có thể phản ánh số lượng dự kiến nhập/xuất kho để kiểm tra được số lượng có thể dùng thực tế trong kho hàng tương ứng.

Tính năng quan trọng

 • Có thể quản lý chi tiết lược sử tồn kho.

  • Có thể cấp mã số riêng mỗi lần phát sinh chuyển động hàng tồn từ quá trình nhập kho đến xuất kho.
  • Thông qua mã số đặc thù này có thể kiểm tra được dòng chảy của từng hàng tồn kho như nhập kho, xuất kho, chuyển hàng, điều chỉnh...cùng lúc và có thể truy xuất được cả lược sử chi tiết.
 • Có thể kiểm tra chính xác tồn kho theo từng vùng/vị trí bên trong kho.

  • Có thể chi tiết hóa cho khu vực/vị trí bên trong kho để điều tra chính xác vị trí để hàng tồn kho.
  • (Ví dụ: Kho Hồ Chí Minh > Khu vực A > Hàng A-1…)
  • BẠn có thể xem xét cấu trúc bên trong của tất cả kho hàng trên một màn hình và dễ dàng kiểm tra cũng như di chuyển số lượng và vị trí hàng tồn kho tương ứng.
 • Có thể chi tiết hóa số lượng tồn kho và

  • các bước như xuất/nhập kho, dự kiến, chờ... để quản lý theo từng tình hình tiến hành.
  • Bạn có thể phản ánh số lượng của từng giai đoạn trong thời gian thực và kiểm tra được ngay số lượng có thể dùng thực tế trong kho tương ứng.
WMS(Hệ thống quản lý kho)