Would you like to visit another country's site?

Quản lý lương Tự động tính lương theo thông tin nhân viên
và dễ dàng cấp/gửi phiếu lương cho nhân viên.

Thiết lập hạng mục thu
nhập/khấu trừ phù hợp với
cách tính lương

 • Tự do thêm/chỉnh sửa các hạng mục thu nhập/khấu trừ.
 • Thiết lập loại hình chi trả (lương cơ bản, lương ngày, lương
  giờ) tình trạng chịu thuế, công thức cho từng hạng mục thu
  nhập.
 • Có thể chọn tình trạng áp dụng hạng mục đó vào lương cho
  mỗi nhân viên và có thể nhập số tiền riêng.
 • Có thể tính lương theo số lần trả lương của riêng mỗi phòng
  ban, dự án.
Thiết lập hạng mục thu nhập/khấu trừ phù hợp với cách tính lương

Tự động tính toán lương

 • Tính lương tự động theo thông tin nhân viên đã nhập.
 • Liên kết chi tiết chấm công với phụ cấp theo giờ/theo ngày để tính lương dễ dàng.
 • Cung cấp các báo cáo đa dạng như Sổ lương, Tóm tắt bảng lương.

Tự động gửi phiếu lương

 • Tự động ghi nhận chi tiết tính lương từ bảng lương.
 • Có thể gửi riêng/gửi đồng loạt phiếu lương cho nhân viên.
 • Hiển thị các hạng mục cần thiết trên mỗi mẫu biểu phiếu lương
  chuẩn như Ngày chi trả,Thực nhận v,v.
 • Có thể thêm hoặc chỉnh sửa hạng mục trên phiếu lương hoặc
  thay đổi mẫu biểu phiếu lương theo ý muốn.
Tự động gửi phiếu lương

Liên kết các tính năng ERP khác
để quản lý lương tiện lợi hơn

 • Ghi nhận tức thì chi tiết trả lương vào sổ sách kế toán.
 • Nhân viên có thể tự xem lương của mình trên hệ thống xem lương trực tuyến.
Liên kết các tính năng ERP khác để quản lý lương tiện lợi hơn