Would you like to visit another country's site?

Hệ thống xem lương trực tuyến Nhân viên có thể trực tiếp xem/in phiếu lương của mình
trên hệ thống xem lương trực tuyến.

Hệ thống xem lương trực tuyến, không cần xử lý qua giấy tờ

  • Nhân viên có thể tự xem lương và in phiếu lương của mình trên hệ thống xem lương trực tuyến.
  • Có thể xem được toàn bộ chi tiết lương trước đây để kiểm tra cơ sở tính lương chi tiết theo từng hạng mục.
  • Sử dụng miễn phí Hệ thống xem lương trực tuyến, không có thêm chi phí phát sinh.

Liên kết với chấm công

  • Có thể đăng ký nghỉ phép, tăng ca v,v và kiểm tra tình hình phê duyệt, tình hình chấm công.
  • Nhân viên trực tiếp xem được số ngày nghỉ phép đã sử dụng, số ngày phép còn lại của mình.