Would you like to visit another country's site?

Thiết kế BOM

Quản lý BOM (định mức) giúp dự trù được số lượng nguyên vật liệu cần thiết cho các kế hoạch sản xuất, cũng như hạn chế được việc thất thoát nguyên vật liệu.

Đặc điểm riêng

 • Thông qua BOM(Bill of Material) thì có thể quản lý số lượng của nguyên phụ liệu cần cho việc sản xuất thành phẩm.
 • Tính toán định mức giúp dự trù được số lượng nguyên vật liệu cần thiết cho mỗi đơn hàng sản xuất.
 • Có thể phân tích chênh lệch năng suất giữa định mức và tình hình thực tế.
 • BOM đã đăng ký trở thành mặc định trong quản lý tồn kho sản xuất vì được liên kết với tính năng khác.

Tính năng quan trọng

 • Phương pháp đăng ký BOM

  • BOM là một danh mục nguyên vật liệu cần thiết để sản xuất ra một thành phẩm.
  • Trường hợp nhiều dữ liệu thuộc BOM sẽ đăng ký thì có thể đăng ký hàng loạt thông qua tính năng tải dữ liệu bằng excel.
  • Có thể sao chép BOM trường hợp có BOM tương tự sẽ đăng ký cho thành phẩm mới.
  • Trường hợp bán thành phẩm/thành phẩm có nhiều loại BOM phải đăng ký thì có thể quản lý bằng phiên bản BOM.
 • Sử dụng tính định mức

  • Có thể dự tính trước nguyên/phụ liệu và số lượng tương ứng cần để sản xuất thành phẩm.
  • Có thể phản ánh định mức thực tế đã xem xét tự động an toàn tồn kho,tồn kho sở hữu v.v tự động vào công việc đặt mua như MRP, kế hoạch đặt mua.
 • Phân tích chênh lệch theo tiêu chuẩn BOM

  • Khi tạo đơn sản xuất thì có thể áp dụng lượng nguyên vật liệu bị tiêu hao thực tế ở nhà máy vào sản xuất.
  • Nếu đã tạo giá thành theo tiêu chuẩn định mức thực tế thì có thể kiểm tra sự chênh lệch thực dựa vào tiêu chuẩn BOM ở Tình hình giá thành thực tế.
  • Thông qua báo cáo như so sánh tình hình tiêu hao nguyên vật liệu,bảng đối chiếu nhập nguyên vật liệu thì có thể kiểm tra chênh lệch nguyên vật liệu đã dùng thực tế.
 • Liên kết với tính năng khác

  • Khi làm kế hoạch mua để sản xuất thì tính toán tự động số lượng của nguyên phụ liệu cần lấy BOM làm chuẩn.
  • Có thể nắm bắt đơn sản xuất,tiến trình tiến hành sản xuất theo từng quy trình theo tiêu chuẩn BOM.
  • Trường hợp đã phát sinh lỗi khi sản xuất hàng thì phân tích BOM là có thể xử lý bỏ hoặc tái sử dụng phụ liệu.
Thiết kế BOM