Would you like to visit another country's site?

Quản lý giá thành

Cho dù doanh thu bán hàng có tăng, nhưng nếu giá thành không được tính đúng thì doanh nghiệp khó nắm được tình hình lợi nhuận chính xác.
Nếu sử dụng tính nănng tính giá thành tự động của Ecount ERP thì việc quản lý giá thành và lợi nhuận trọng yếu của doanh nghiệp sẽ dễ dàng hơn.

Đặc điểm riêng

 • Tính toán giá thành tự động bao gồm các chi phí nguyên/phụ liệu và các loại chi phí đi kèm.
 • Cung cấp nhiều loại báo cáo liên quan đến giá thành và tình hình lợi nhuận cho từng ngành nghề.
 • Có thể so sánh giá thành tiêu chuẩn và giá thành sau khi sản xuất để lên kế hoạch cắt giảm chi phí ở công đoạn nào cho phù hợp.

Tính năng quan trọng

 • Phương pháp tính giá thành phù hợp cho doanh nghiệp

  • Cho phép chọn phương pháp tính giá thành(trung bình, nhập trước xuất trước, chi phí mua hàng cuối cùng) phù hợp để tính giá thành sản xuất thành phẩm hàng tháng.
  • Có thể chọn tính số lượng tiêu hao của nguyên/phụ liệu đầu vào và bán thành phẩm theo BOM hay tính theo lượng tiêu hao thực tế.
  • Và chọn tính cả chi phí gia công cần phân bổ vào giá thành theo phí gia công đã nhập khi đăng ký mặt hàng, hay tính theo phí gia công thực tế.
  • Ngoài chi phí gia công, có thể phân bổ cả chi phí nhân công, hay chi phí khác váo giá thành cho từng quy trình, từng mặt hàng.
 • Các báo cáo liên quan đến giá thành đa dạng

  • Có thể xem tình hình lợi nhuận theo từng mặt hàng, khách hàng dựa trên giá thành đã được tính toán.
  • Xem được tỷ suất lợi nhuận và giá trị tồn kho dễ dàng dựa trên các phiếu mua/bán hàng mà không cần tạo giá thành, tính năng này hữu dụng đối với các doanh nghiệp thương mại.
  • Khi nhấn vào số tiền nguyên giá thì có thể xem được chi tiết cơ sở mà giá vốn được tạo ra.
  • Nếu tạo giá thành dựa trên lượng tiêu hao thực tế, thì có thể biết được chênh lệch so với tiêu chuẩn BOM đã đăng ký.
 • Giá thành tiêu chuẩn và Giá thành thực tế

  • Có thể xem được chênh lệch giữa giá thành tiêu chuẩn(dự kiến) trước khi sản xuất thành phẩm và giá thành thực tế sau khi sản xuất.
  • Có khả năng phân tích nguyên nhân chính xác thông qua chênh lệch giá nguyên liệu, chênh lệch số lượng tiêu hao, chênh lệch chi phí nhân công/chi phí sản xuất chung/chi phí gia công.
  • Nếu giá thành thực tế lớn hơn giá thành tiêu chuẩn thì phải tìm ra nguyên nhân phát sinh chi phí ngoài dự tính để cắt giảm chi phí tương ứng.
Quản lý giá thành