Would you like to visit another country's site?

Quản lý giá thành

Cho dù doanh thu bán hàng tăng liên tục, nhưng nếu không tính giá thành hợp lý thì người kinh doanh cũng không thể có được lợi nhuận mong muốn.
Nếu sử dụng Ecount ERP thì việc quản lý giá thành và lợi nhuận, điểm trọng tâm trong kinh doanh trở nên dễ dàng.

Đặc điểm riêng

 • Bao gồm các loại chi phí nguyên vật liệu đưa vào sản xuất và đưa vào tính toán giá thành tự động.
 • Cung cấp báo cáo liên quan giá thành đa dạng và tình hình lời lỗ cho từng ngành nghề.
 • Có thể so sánh giá thành thực tế được tính sau sản xuất với giá thành đã tạo sẵn thì có thể xây dựng kế hoạch sẽ phải cắt giảm giá thành ở bước nào sau đó cho phù hợp.

Tính năng quan trọng

 • Phương pháp tính giá thành phù hợp cho doanh nghiệp

  • Có thể chọn phương pháp tính giá thành(chi phí trung bình, nhập trước/xuất trước,mua hàng cuối cùng) mong muốn và tính giá sản xuất hàng thành phẩm vào mỗi tháng.
  • Có thể chọn tính định mức của nguyên/phụ liệu và bán thành phẩm đưa vào sản xuất theo tiêu chuẩn BOM hay không, tính định mức thực tế hay không.
  • Phí gia công sẽ phản ánh vào giá thành cũng có thể chọn là tính theo phí gia công thực tế, là tính phí gia công đã nhập trước làm chuẩn khi tạo mặt hàng.
  • Ngoài phí gia công cũng có thể phản ánh chi phí nhập khẩu thêm, phí nhân công và kinh phí v.v vào giá thành theo từng quy trình/mặt hàng.
 • Báo cáo liên quan giá thành đa dạng

  • Có thể kiểm tra giá thành được tính,kiểm tra tình hình lợi ích từng khách hàng, mặt hàng chuẩn.
  • Có thể kiểm tra số tiền tồn kho và tỷ lệ lãi lỗ dễ dàng theo tiêu chuẩn bán hàng/mua hàng mà không tạo giá thành, có thể sử dụng hữu ích trong doanh nghiệp lưu thông.
  • Nếu click số tiền giá thành thì có thể kiểm tra nội dung chi tiết trong quá khứ đã được tính giá thành.
  • Khi tính giá thành theo tiêu chuẩn lượng tiêu hao thực thì có thể kiểm tra chênh lệch khi đối chiếu với chuẩn BOM đã đăng ký.
 • Chuẩn bị giá thành vs giá thành thực

  • Trước khi sản xuất thành phẩm,sau khi sản xuất với giá thành dự tính là có thể kiểm tra chênh lệch ở giá thành thực tế.
  • Có khả năng phân tích nguyên nhân chính xác thông qua Giá nguyên vật liệu sai lệch,Tiêu hao chênh lệch, Chênh lệch Phí nhân công/Kinh phí/Gia công.
  • Nếu giá thành thực tế nhiều hơn giá thành dự toán thì phải tìm nguyên nhân phát sinh chi phí không dự tính được trước đó và cắt giảm giá thành..
Quản lý giá thành