Would you like to visit another country's site?

Lịch trình sản xuất (MPS)

Cốt lõi của quản lý sản xuất là có thể lên trước kế hoạch sản xuất và quản lý được lịch trình..
Ecount ERP thì có thể quản lý lịch trình đặt mua nguyên vật liệu cần thiết và lịch trình sản xuất thông qua kế hoạch sản xuất chuẩn.

Đặc điểm riêng

 • Có thể xây dựng kế hoạch sản xuất theo tiêu chuẩn kế hoạch bán hàng ở chi tiết đặt bán hàng(mua hàng).
 • Có thể kiểm tra trực tiếp số lựơng kế hoạch sản xuất theo ngày.
 • Có thể quyết định lượng va thời kỳ vật tư cần cho sản xuất trên nền tảng kế hoạch sản xuất đã tiếp nhận.

Tính năng quan trọng

 • Tiêu chuẩn thu thập kế hoạch sản xuất

  • Khi tạo kế hoạch sản xuất chuẩn(MPS) thì có thể áp dụng mặt hàng trong kế hoạch sản xuất vào đơn bán hàng và kế hoạch bán hàng.
  • Có thể quyết định có phản ánh an toàn tồn kho vào điều kiện thu thập kế hoạch sản xuất hay không.
  • Có thể cài đặt có bao gồm ngày nghỉ ở kế hoạch sản xuất.
  • Cân nhắc ngày nghỉ và an toàn tồn kho và lên kế hoạch sản xuất tự động.
 • Danh sách kế hoạch sản xuất từng ngày

  • Nếu tạo kế hoạch sản xuất tiêu chuẩn thì có thể xem kế hoạch sản xuất cho từng mặt hàng, từng ngày tự động.
  • Số lượng sản xuất theo từng thời kỳ được tính toán thời gian đạt đến mặt hàng làm tiêu chuẩn.
  • Có thể sửa kế hoạch trực tiếp, dữ liệu đã lên kế hoạch đúng với tình huống.
 • Liên kết kế hoạch nguyên vật liệu(MRP)

  • Liên kết lịch trình sản xuất đã thu thập thông qua kế hoạch sản xuất tiêu chuẩn với kế hoạch nguyên vật liệu(MRRP)
   có thể quyết định số lượng cần đối với phụ liệu với thời điểm cần có.
  • Thu thập kế hoạch mua hàng tối ưu thông qua kế hoạch vật tư và có thể xây dựng tiến trình đặt mua mang tính hệ thống khi được liên kết với đơn đặt mua hàng.
Lịch trình sản xuất (MPS)