Would you like to visit another country's site?

Kế hoạch sản xuất tổng thể (MPS) Sử dụng Kế hoạch sản xuất tổng thể để lập kế hoạch sản xuất và quản lý lịch mua hàng.

Lập kế hoạch sản xuất dựa trên chi tiết đơn hàng
nhận được

 • Lập Kế hoạch sản xuất tổng thể (MPS) dựa trên đơn bán hàng (chưa xuất kho) và Dự báo doanh số.
 • Cân nhắc tồn kho an toàn và ngày nghỉ để lên kế hoạch cho lịch trình mua hàng.
Lập kế hoạch sản xuất dựa trên chi tiết hàng nhận được

Kiểm tra bao quát kế hoạch sản xuất

 • Xem kế hoạch sản xuất theo ngày, theo mặt hàng.
 • Chỉnh sửa được kế hoạch dựa trên dữ liệu kế hoạch đã được tạo tùy theo tình hình thực tế.

Đặt mua nguyên vật liệu theo kế
hoạch sản xuất

 • Liên kết Kế hoạch sản xuất tổng thể và Kế hoạch nhu cầu vật liệu
  để kiểm tra được số lượng nguyên liệu cần thiết và thời điểm
  cung cấp.
 • Sử dụng Kế hoạch nhu cầu vật liệu (MRP) để lên kế hoạch đặt
  mua tối ưu nhất và tạo đơn mua hàng dựa trên kế hoạch đó.
Đặt mua nguyên vật liệu theo kế hoạch sản xuất Đặt mua nguyên vật liệu theo kế hoạch sản xuất