Would you like to visit another country's site?

Kế hoạch sản xuất

Cốt lõi của quản lý sản xuất là có thể lên trước kế hoạch sản xuất và quản lý được lịch trình.
Với Ecount ERP, có thể quản lý lịch trình sản xuất và lịch trình đặt mua nguyên vật liệu cần thiết thông qua kế hoạch sản xuất.

Đặc điểm riêng

 • Có thể lên kế hoạch sản xuất dựa trên dự báo doanh số bán hàng và chi tiết đơn bán hàng (đặt hàng).
 • Kiểm tra được số lượng kế hoạch sản xuất từng ngày trên cùng một màn hình.
 • Theo đó, bạn có thể quyết định được số lượng và thời gian thu mua nguyên vật liệu cần thiết cho sản xuất dựa trên kế hoạch sản xuất đã tạo.

Tính năng quan trọng

 • Tiêu chuẩn thu thập kế hoạch sản xuất

  • Khi tạo kế hoạch sản xuất, có thể áp dụng các mặt hàng được sản xuất từ đơn bán hàng và dự báo doanh số bán hàng.
  • Có thể thiết lập là phản ánh lượng tồn kho an toàn vào điều kiện tạo kế hoạch sản xuất hay không.
  • Cài đặt là có bao gồm ngày lễ trong lịch trình kế hoạch sản xuất hay không.
  • Tính toán lượng tồn kho an toàn và ngày lễ để lên tự động lịch trình sản xuất.
 • Tra cứu kế hoạch sản xuất từng ngày

  • Khi tạo kế hoạch sản xuất thì có thể xem được lịch trình kế hoạch sản xuất của từng mặt hàng, từng ngày.
  • Số lượng sản xuất từng thời kỳ được tính toán dựa trên thời gian huy động của mặt hàng.
  • Cũng có thể chỉnh sửa kế hoạch cho phù hợp với tình hình dựa trên dữ liệu đã được tính toán.
 • Liên kết với MRP

  • Liên kết lịch trình sản xuất thành phẩm đã tạo với MRP để quyết định số lượng cần thiết và thời gian thu mua nguyên vật liệu.
  • Thông qua MRP, có thể tối ưu hóa kế hoạch đặt mua và hệ thống hóa quy trình đặt mua.
Kế hoạch sản xuất