Would you like to visit another country's site?

Quản lý chất lượng(QC)

Đây là việc đảm bảo về chất lượng hàng hóa và năng lực cạnh tranh của công ty.
Nếu sử dụng Ecount ERP thì có thể nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhờ quản lý và cải thiện được chất lượng liên tục.

Đặc điểm riêng

 • Có thể tiến hành kiểm tra chất lượng phù hợp với cơ cấu của công ty.
 • Chọn mẫu/tất cả để kiểm tra theo các hạng mục đã thiết lập cho từng mặt hàng và ghi lại kết quả tình trạng đạt/không đạt.
 • Do có thể áp dụng chi tiết mua hàng, sản xuất để tiến hành kiểm tra chất lượng nên hạn chế được sai sót.
 • Có thể xem được kết quả kiểm tra chất lượng bằng nhiều loại báo cáo khác nhau.

Tính năng quan trọng

 • Tối ưu hóa cài đặt quản lý chất lượng

  • Người dùng có thể thiết lập trực tiếp loại giám sát đang sử dụng trong công ty.
  • Có thể thiết lập loại giám sát, phương pháp kiểm tra, tình trạng yêu cầu kiểm tra chất lượng cho từng mặt hàng.
 • Chọn đối tượng kiểm tra chất lượng

  • Có thể áp dụng các phiếu đơn mua hàng, mua hàng, đơn bán hàng, sản xuất đã tạo trước đó để tiến hành kiểm tra.
  • Đối với các mặt hàng bắt buộc phải làm yêu cầu kiểm tra chất lượng, thì phiếu yêu cầu kiểm tra chất lượng sẽ được tạo tự động khi nhập phiếu mua hàng, sản xuất.
  • Khi nhập kết quả kiểm tra chất lượng, thì các mục loại giám sát sẽ tự động được áp dụng cho từng mặt hàng và có thể nhập giá trị cho từng mục loại giám sát.
 • Phương pháp tiến hành kiểm chất lượng

  • Có thể chọn phương pháp kiểm chất lượng như kiểm mẫu, kiểm toàn bộ đối với từng mặt hàng.
  • Có thể chọn tình trạng tiến hành của kiểm tra chất lượng, xử lý và đánh giá đạt hay không đạt.
  • Trong quá trình nhập kết quả kiểm tra chất lượng, có thể ghi lại số lượng mặt hàng không đạt chuẩn theo từng loại lỗi.
 • Đa dạng các báo cáo liên quan đến kiểm tra chất lượng

  • Giúp nắm rõ số lượng, đạt, không đạt theo phương pháp kiểm tra và loại giám sát.
  • Có thể thiết lập các báo cáo kiểm tra chất lượng theo định dạng phù hợp với mỗi doanh nghiệp.
Quản lý chất lượng(QC)