Would you like to visit another country's site?

Quản lý chất lượng (QC) Sử dụng ECOUNT ERP để phân tích quy trình có sản phẩm lỗi và loại lỗi
để giảm tỷ lệ lỗi, liên tục quản lý chất lượng và cải thiện để tăng tính cạnh tranh.

Quản lý chất lượng phù hợp với quy trình công việc của công ty

 • Có thể đăng ký loại hình kiểm tra mà công ty sử dụng.
 • Cài đặt chi tiết phương pháp kiểm tra chất lượng (kiểm tra mẫu/kiểm tra toàn bộ) và các loại hình kiểm tra cho từng mặt hàng.
 • Có thể tự động tạo yêu cầu kiểm tra chất lượng khi nhập phiếu sản xuất/mua hàng.
Quản lý chất lượng phù hợp với quy trình công việc của công ty

Tải chi tiết mua hàng, sản xuất để tiến hành kiểm tra chất lượng

 • Tải phiếu sản xuất/đơn mua hàng/đơn bán hàng/phiếu bán hàng đã nhập để thực hiện kiểm tra chất lượng.
 • Có thể xem mặt hàng có đạt tiêu chuẩn hay không và xử lý.
 • Xử lý mặt hàng lỗi cho số lượng hàng không đạt chuẩn trong quá trình sản xuất.

Phương pháp quản lý hàng lỗi
chi tiết

 • Đăng ký và tổng hợp loại lỗi theo từng nguyên nhân để tiến hành
  phân tích lỗi.
 • Có thể phân loại theo cách xử lý như Hủy bỏ/Tháo rời hàng/Sử
  dụng bình thường khi nhập hàng lỗi.
 • Có thể làm giảm tồn kho của sản phẩm lỗi hoặc nhập liệu sao
  cho số lượng tồn kho không thay đổi.
Phương pháp quản lý hàng lỗi chi tiết

Liên kết với công việc khác
để dễ dàng xử lý hàng lỗi

 • Tải chi tiết bán hàng/mua hàng/sản xuất
  để thực hiện xử lý lỗi.
 • Số tiền hàng tồn kho bị hủy bỏ do lỗi
  sẽ được tự động cập nhật khi tính giá
  thành để xử lý tổn thất trong kế toán.
Liên kết với công việc khác để dễ dàng xử lý hàng lỗi Liên kết với công việc khác để dễ dàng xử lý hàng lỗi

Đa dạng báo cáo quản lý chất lượng

 • Xác định tính chất đạt, không đạt và số lượng theo từng mặt hàng dựa trên phương pháp và loại hình kiểm tra

  Đa dạng báo cáo quản lý chất lượng
 • Tính toán số lượng sản phẩm lỗi so với sản lượng theo từng quy trình sản xuất để xem thống kê tỷ lệ lỗi

  Đa dạng báo cáo quản lý chất lượng