Would you like to visit another country's site?

Quản lý khoản chưa thanh toán

Nếu nắm rõ số tiền và ngày dự kiến chi trả cho nhà cung cấp thì,
có thể dự toán được dòng tiền và thời gian quay vòng vốn hay đầu tư.

Đặc điểm riêng

 • Cập nhật tự động phải trả cho nhà cung cấp khi chỉ cần nhập một lần vào thời điểm mua hàng.
 • Có thể kiểm tra một cách rõ ràng tình hình số tiền phải trả đối với từng nhà cung cấp, từng người phụ trách.
 • Khi thanh toán công nợ bằng cách trả chậm thì có thể chỉ định ngày trả, liên kết với kế hoạch quỹ và cũng có thể cài đặt trước ngày dự tính trả.

Tính năng quan trọng

 • Quản lý phải trả tiện lợi

  • Có thể quản lý nội dung tổng nhập hàng, chi trả, chuẩn bị trả theo từng người phụ trách mua hàng, từng khách hàng.
  • Số tiền phải trả theo từng nhà cung cấp được tính toán tự động dựa trên phiếu mua hàng đã lập.
  • Thông qua sổ cái khách hàng thì kiểm tra dữ liệu mua hàng theo ngày, theo khách hàng và dữ liệu thanh toán, phải thu/phải trả,
   Có thể chia sẻ nội dung tương ứng với khách hàng thông qua e-mail.
 • Báo cáo đa dạng

  • Có thể xem dễ dàng nội dung phải thu/phải trả, nội dung thanh toán của thời kỳ cụ thể theo từng khách hàng.
  • Có thể kiểm tra số tiền chuẩn bị trả của khách hàng đang quản lý bởi từng người phụ trách mua hàng.
 • Liên quan kế hoạch dự chi

  • Khi nhập chi phí mua hàng thì có thể liên kết với kế hoạch dự chi.
  • Khi đăng ký khách hàng thì nếu cài đặt ngày dự kiến thanh toán thì ngày chi trả được phản ánh vào kế hoạch dự chi tự động.
  • Nội dung đã đăng ký ở kế hoạch dự chi nếu được hoạch toán theo giao dịch thực tế thì có thể phản ánh tức thời vào chứng từ kế toán.
Quản lý khoản chưa thanh toán