Would you like to visit another country's site?

Kế hoạch mua hàng

Áp dụng chức năng kế hoạch đặt mua là có thể tính toán số lượng đặt mua thích hợp đã được so sánh, đối chiếu qua số lượng tồn kho, số lượng dự kiến nhập xuất kho.

Đặc điểm riêng

 • Có thể duy trì tồn kho phù hợp ở kho bằng cách tính toán giai đoạn nhập hàng với số lượng đặt mua tối ưu nhất.
 • Có thể liên kết tự do với các menu khác trong hệ thống nên có thể quản lý đơn đặt mua hiệu quả.

Tính năng quan trọng

 • Tính toán tự động số lượng dự định đặt mua

  • Dựa vào tồn kho hiện tại, tồn kho an toàn, số lượng mua tối thiểu, tồn kho chưa nhập là có thể tính toán số lượng đặt mua.
  • Có thể giảm lượng hàng đặt mua không cần thiết và tránh được lượng hàng lưu kho quá lớn so với nhu cầu.
 • Liên kết với công việc khác

  • Có thể liên kết dữ liệu của đơn đặt hàng, yêu cầu đặt mua, chỉ thị sản xuất một cách tự đồng rồi xây dựng kế hoạch mua hàng.
  • Có thể tính toán được số lượng đặt mua thích hợp dựa vào kế hoạch định mức vật tư (MRP).
  • Sau khi thiết lập số lượng đặt mua tối thiểu thì có thể tạo tự động đơn mua hàng theo tiêu chuẩn đã thiết lập trước đó.
Kế hoạch mua hàng