Would you like to visit another country's site?

Kế hoạch mua hàng

Tại menu Kế hoạch mua, người dùng có thể so sánh và đối chiếu tồn kho thực tế và số lượng dự kiến xuất kho để tính toán được lượng hàng hóa, vật tư cần thiết.

Đặc điểm riêng

 • Duy trì số lượng hàng tồn kho hợp lý bằng cách tính toán và dự trù được thời gian cũng như số lượng cần nhập kho tối ưu nhất.
 • Quản lý hiệu quả hơn việc lên đơn đặt mua nhờ tính năng liên kết với các menu liên quan khác trên hệ thống (Đơn bán hàng, đơn sản xuất, kế hoạch xuất kho, v.v...).

Tính năng quan trọng

 • Tự động tính toán số lượng cần đặt mua

  • Số lượng cần đặt mua được tính toán dựa vào tồn kho hiện tại, lượng tồn kho bắt buộc, số lượng mua tối thiểu và số lượng đang chờ nhập kho.
  • Tránh được việc đặt mua quá nhu cầu thực tế, khiến cho việc sử dụng dòng tiền không hợp lý cũng như quá tải cho kho chứa.
 • Liên kết với công việc khác

  • Liên kết dữ liệu của đơn đặt mua, yêu cầu mua hàng và chỉ thị sản xuất để xây dựng kế hoạch mua hàng hợp lý.
  • Hỗ trợ việc tính toán số lượng nguyên vật liệu cần thiết cho sản xuất, Ecount cung cấp thêm tính năng kế hoạch định mức vật tư (MRP).
  • Cài đặt số lượng mua hàng tối thiều, để dễ dàng lên được kế hoạch mua hàng.
Kế hoạch mua hàng