Would you like to visit another country's site?

Mua hàng (Nhập kho) Có thể tải đơn mua hàng, đơn bán hàng về và lưu thành phiếu Mua hàng,
chi tiết này sẽ được tự động ghi nhận vào Thẻ kho và công nợ nhà cung cấp để dễ dàng quản lý.

Đa dạng phương thức nhập
Mua hàng

 • Có thể tải chi tiết đơn mua hàng, đơn bán hàng và dễ dàng
  lưu thành phiếu Mua hàng.
 • Dễ dàng quét mã vạch để xử lý nhập kho.
 • Có thể tải lên đồng loạt nhiều chi tiết mua hàng cùng lúc
  qua Excel.
Đa dạng phương thức nhập Mua hàng

Tăng tồn kho ngay khi nhập
Mua hàng

 • Tự động tăng số dư tồn kho khi nhập phiếu Mua hàng.
 • Kiểm tra mặt hàng chưa được nhập kho trong toàn bộ số
  lượng đặt mua thông qua Đơn mua hàng chưa nhập kho,
  dễ dàng xử lý nhập kho thêm.
Tăng tồn kho ngay khi nhập Mua hàng

Tự động ghi nhận chi tiết
mua hàng vào số tiền nợ
phải trả

 • Tự động tính toán số tiền công nợ phải trả theo từng
  nhà cung cấp dựa trên dữ liệu nhập mua hàng và
  thanh toán.
 • Kiểm tra tất cả chi tiết mua hàng/thanh toán/chưa
  thanh toán theo nhà cung cấp, theo ngày thông qua
  Sổ Khách hàng/NCC và dễ dàng gửi cho nhà cung
  cấp qua Email.
 • Có thể kiểm tra tổng số tiền mua hàng, thanh toán,
  chưa thanh toán theo từng nhà cung cấp, từng
  người phụ trách để quản lý công nợ một cách có
  hệ thống.
Tự động ghi nhận chi tiết mua hàng vào số tiền nợ phải trả

Kiểm tra ngay dữ liệu mua hàng mong muốn

 • Tổng hợp và xem tình hình mua hàng theo nhiều điều kiện đa dạng như theo ngày, theo mặt hàng, theo nhà cung cấp, theo người phụ trách v,v.
 • Thêm các hạng mục cần thiết như Kho nhập, Tên người phụ trách vào các báo cáo mua hàng để xem.
 • Giới hạn báo cáo cho phép được xem theo từng người dùng.
Kiểm tra ngay dữ liệu mua hàng mong muốn

Tự động tạo phiếu mua hàng từ
phiếu bán hàng nhận được

 • Có thể gửi email phiếu đặt hàng nhận được từ khách hàng có sử
  dụng ECOUNT sang ERP để tự động tạo phiếu mua hàng.
 • Tạo một phiếu mua hàng từ nhiều mặt hàng hoặc tạo riêng từng
  phiếu cho mỗi mặt hàng.
 • Sau khi gửi phiếu bán hàng, sẽ được liên kết đến màn hình ERP để
  xem ngay chi tiết phiếu đã được gửi.
Tự động tạo phiếu mua hàng từ phiếu bán hàng nhận được