Would you like to visit another country's site?

Quản lý hạn mức tín dụng

Nếu không quản lý được hạn mức tín dụng thì sẽ gặp khó khăn trong việc quay vòng vốn.
Nếu sử dụng Ecount thì có thể kiểm tra trước hạn mức tín dụng của khách hàng tại thời điểm đặt đơn hàng hay bán hàng và quyết định có bán hàng hay không.

Đặc điểm riêng

 • Đặt hạn mức và thời hạn tín dụng cho từng khách hàng.
 • Ngăn ngừa các khoản nợ xấu hoặc các khoản phải thu dài hạn chưa thu được bằng cách kiểm tra hạn mức tín dụng.
 • Bạn có thể xác định những khách hàng mà bạn có thể xây dựng một mối quan hệ lâu dài.

Tính năng quan trọng

 • Thiết lập hạn mức và thời hạn tín dụng

  • Tính năng quản lý hạn mức tín dụng cho phép bạn giới hạn số tiền mà khách hàng được phép nợ và khoảng thời gian khách hàng phải thanh toán.
  • Thông qua tính năng tương ứng thì có thể quản lý thời gian và số tiền hạn mức công nợ chưa thu theo từng khách hàng.
 • Kiểm tra hạn mức tín dụng

  • Có thể cài đặt kiểm tra hạn mức tín dụng khi nhập liệu đơn đặt hàng và bán hàng.
  • Khi vượt quá số tiền hạn mức tín dụng thì có thể cài đặt xuất hiện tin nhắn thông báo hoặc là không thể lưu.
  • Ở thông báo sẽ liệt kê công nợ phải thu trước đây và số tiền mới tại phiếu bán hàng mới tạo.
 • Lựa chọn khách hàng theo hạn mức tín dụng

  • Sau khi kiểm tra nội dung thông báo thì có thể quyết định có bán hàng hay không.
  • Cho phép hạn chế thao tác bán hàng và đặt đơn hàng đối với khách hàng chưa thanh toán trong thời gian dài.
  • Có thể kiểm tra số tiền phải thu quá hạn theo chu kỳ 30 ngày kể từ ngày bắt đầu phát sinh đến thời điểm hiện tại.
Quản lý hạn mức tín dụng