Would you like to visit another country's site?

Quản lý tín dụng

Nếu không quản lý được hạn mức tín dụng thì việc quay vòng vốn không suôn sẻ.
Nếu sử dụng Ecount thì có thể kiểm tra trước hạn mức tín dụng của khách hàng tại thời điểm đặt đơn hàng hay bán hàng và quyết định có bán hàng hay không.

Đặc điểm riêng

 • Có thể cài đặt hạn mức cho vay và thời gian cho vay chính xác đối với nhiều khách hàng.
 • Thông qua kiểm tra hạn mức tín dụng tự động thì có thể phòng tránh trước việc phát sinh sai sót trong công nợ chưa thu hoặc là phải thu bị chậm.
 • Có thể chọn dễ dàng khách hàng trao đổi liên tục.

Tính năng quan trọng

 • Thiết lập hạn mức và thời gian tín dụng

  • Thời gian và hạn mức công nợ là thiết lập hạn chế thời gian chuẩn bị trả và số tiền bán hàng cho khách hàng thiếu.
  • Thông qua tính năng tương ứng thì có thể quản lý thời gian và số tiền hạn mức công nợ chưa thu theo từng khách hàng.
 • Kiểm tra hạn mức tín dụng

  • Khi nhập đơn đặt bán và bán hàng thì có thể cài đặt có kiểm tra hạn mức tín dụng hay không.
  • Khi quá số tiền hạn mức tín dụng thì có thể cài đặt chỉ xuất hiện tin nhắn thông báo hoặc là không thể lưu được kèm theo tin nhắn.
  • Ở thông báo sẽ liệt kê công nợ chưa thu trước đây và số tiền tại phiếu bán hàng mới tạo.
 • Chọn khách hàng tiêu chuẩn của hạn mức tín dụng

  • Sau khi kiểm tra nội dung thông báo thì có thể quyết định có bán hàng hay không.
  • Đối với doanh nghiệp phải thu dài hạn thì có thể hạn chế trên phiếu bán hàng và đặt đơn hàng.
  • Có thể kiểm tra thời gian số đợt phải thu được chia ra theo chu kỳ 30 ngày từ ngày phát sinh bán hàng cho đến ngày đang muốn xem.
Quản lý tín dụng