Would you like to visit another country's site?

Báo giá

Nếu quản lý báo giá bằng Ecount thì có thể kiểm tra chi tiết các báo giá đã lập trong quá khứ giá khi cần và,
có thể quản lý và so sánh số lượng cũng như giá trị của các báo giá đã được liên kết với đơn đặt hàng.

Đặc điểm riêng

  • Có thể chứa tất cả thông tin sẽ gửi cho khách hàng đồng thời đưa các thông tin nội bộ mà công ty mong muốn vào báo cáo.
  • Vì có thể gửi qua fax và email nên thực tế có thể tiết kiệm thời gian và tăng cao sự chính xác.
  • Thông qua việc liên kết với các phân hệ khác nên có thể quản lý báo giá đầy hiệu quả và thuận tiện hơn.

Tính năng quan trọng

  • Tùy biến mẫu biểu theo như mong muốn

    • Có thể sử dụng/đăng ký cho đến tối đa 50 mẫu biểu báo giá khác nhau.
    • Ngoài ra có thể thêm nhiều thông tin giống như hình mặt hàng hay là tùy biến lại những trường Ecount chưa hỗ trợ như nơi liên lạc, tình +[@pageSpecial]+[@pageFeature]
Báo giá