Would you like to visit another country's site?

Phần mềm bán hàng (Xuất kho)

Bán hàng cần đồng thời phải quản lý hàng tồn kho, doanh thu và công nợ phải thu của khách hàng.
Nếu sử dụng phần mềm bán hàng tích hợp trong Ecount ERP thì có thể liên kết giữa quản lý tồn kho, doanh thu và công nợ nên sẽ nâng cao tính hiệu quả trong công việc.

Đặc điểm riêng

 • Có thể sử dụng nhiều cách thức nhập liệu để tối đa hóa hiệu suất làm việc.
 • Có thể tạo đồng thời hóa đơn với phiếu bán hàng.
 • Có thể dễ dàng kiểm tra và truy suất lại dữ liệu bán hàng cần thiết cho kinh doanh như các phần mềm bán hàng khác.

Tính năng quan trọng

 • Cách thức nhập bán hàng

  • Dựa vào đơn đặt hàng đã tạo trước đó bạn có thể tạo phiếu xuất kho với nút bấm đơn giản.
  • Có thể tạo phiếu xuất kho bằng máy quét mã vạch hoặc là ứng dụng trên điện thoại.
  • Có thể tạo hàng loạt phiếu bán hàng một cách nhanh chóng với tính năng excel của Ecount.
 • Quản lý hóa đơn thuế

  • Có thể phát hành tức thời hóa đơn thuế trên cơ sở chi tiết bán hàng.
  • Có thể áp dụng tiêu chuẩn mong muốn như phát hành kế toán trong tháng,phát hành theo dòng là có thể phát hành tự do hóa đơn thuế.
  • Có thể phát hành tức thời hóa đơn bán hàng dựa vào dữ liệu của phiếu bán hàng đã nhập trên phần mềm bán hàng.
  • Có thể tạo hóa đơn bán hàng theo một tháng hoặc tự do tách lẻ hóa đơn theo từng sản phẩm.
 • Kiểm tra dữ liệu bán hàng

  • Có thể kiểm tra chi tiết và trực quan tình hình bán hàng thông qua báo cáo được tạo trên phần mềm bán hàng.
  • Sử dụng cho việc kiểm tra dữ liệu bán hàng theo hình thức mong muốn như kết quả thực tế bán hàng của từng nhân viên kinh doanh thông qua việc cài đặt báo cáo.
  • Bạn có thể thiết lập lại báo cáo bán hàng theo từng nhân viên kinh doanh, khách hàng, sản phẩm,... một cách dễ dàng. Ecount cung cấp đầy đủ công cụ của phần mềm bán hàng để bạn có thể tùy biến hoặc thiết lập lại báo cáo bán hàng tùy theo từng yêu cầu cụ thể.
Phần mềm bán hàng (Xuất kho)