Would you like to visit another country's site?

Dự báo doanh số bán hàng

Xây dựng kế hoạch bán hàng rất quan trọng và là kim chỉ nam để cho từng nhân viên để hoàn thành tốt công việc.
Ecount có thể thiết lập mục tiêu cụ thể và lên chiến lược bán hàng đầy hiệu quả để đạt được điều đó.

Đặc điểm riêng

 • Để phát triển thì doanh nghiệp cần thiết lập mục tiêu và kế hoạch bán hàng một cách có tính hệ thống.
 • Thông qua bảng đối chiếu số liệu giữa kế hoạch và thực tế thì có thể kiểm tra được tỷ lệ hoàn thành mục tiêu.

Tính năng quan trọng

 • Lập kế hoạch bán hàng

  • Có thể thiết lập doanh số mục tiêu theo ngày.
  • Có thể thiết lập màn hình nhập liệu để có thể thu thập kế hoạch bán hàng một cách chi tiết theo từng mặt hàng, dự án, kho (địa điểm), người phụ trách.
 • Đối chiếu kết quả bán hàng thực tế

  • Có thể kiểm tra, so sánh tình hình bán hàng thực tế với kế hoạch ở menu dự báo doanh số bán hàng.
  • Có thể kiểm tra doanh số bán hàng theo hình thức mong muốn với tính năng tìm kiếm đa dạng.
  • Có thể kiểm tra dễ dàng tỷ lệ hoàn thành giữa kế hoạch và thực tế đạt được.
Dự báo doanh số bán hàng