Would you like to visit another country's site?

Thiết lập kế hoạch Doanh số bán hàng Thiết lập Kế hoạch Doanh số bán hàng để thiết lập mục tiêu bán hàng cụ thể
và xác định có thể đạt được mục tiêu hay không.

Thiết lập Kế hoạch Doanh
số bán hàng

 • Có thể thiết lập số tiền doanh số bán hàng mục tiêu
  theo từng ngày.
 • Tạo và xem kế hoạch doanh số bán hàng theo người
  phụ trách, theo mặt hàng, theo dự án.
Thiết lập Kế hoạch Doanh số bán hàng

So sánh kết quả doanh số bán hàng

 • Có thể xem doanh số bán hàng thực tế so với kế hoạch doanh số
  tại So sánh Kế hoạch doanh số bán hàng.
 • Có thể xem kết quả bán hàng theo khách hàng, người phụ trách, dự án.
 • Kiểm tra được chênh lệch giữa doanh số thực tế và doanh số dự kiến
  cùng với tỷ lệ chênh lệch.
So sánh kết quả doanh số bán hàng