Would you like to visit another country's site?

Phiếu bán hàng

Nội dung giao dịch phải được ghi nhận chính xác thông tin vì có ý nghĩa thừa nhận sự mua bán.
Nội dung giao dịch trong Ecount ERP chứa đựng tất cả thông tin mua bán giữa người dùng và khách hàng.

Đặc điểm riêng

 • Có thể in hóa đơn bán hàng ngay khi đang tạo phiếu bán hàng.
 • Mẫu biểu của phiếu bán hàng có thể tùy ý cài đặt theo mong muốn của người dùng.
 • Có thể gửi phiếu bán hàng cho khách hàng bằng nhiều phương pháp đa dạng.

Tính năng quan trọng

 • Tạo và phát hành hóa đơn bán hàng

  • In ngay hóa đơn bán hàng khi bạn tạo phiếu bán hàng mới.
  • Gộp nhiều phiếu bán hàng trong một khoảng thời gian nhất định và in thành một hóa đơn bán hàng duy nhất.
  • Hệ thống linh hoạt cho phép gửi hóa đơn riêng lẻ hoặc hàng loạt đến khách hàng.
  • Phát hành trực tiếp Hóa đơn điện tử trên dựa trên thông tin của phiếu bán hàng.
 • Thiết lập mẫu biểu hóa đơn bán hàng

  • Ngoài mẫu biểu hóa đơn bán hàng mặc định thì bạn có thể cài đặt mẫu biểu theo mô hình của từng công ty.
  • Có thể thêm và tự do truy xuất những mục muốn hiển thị ở phiếu bán hàng như tài khoản nhận tiền, chưa thu.
 • Phương pháp gửi hóa đơn bán hàng

  • Ngoài in thì có thể gửi theo cách thức đa dạng thông qua e-mail, Fax.
  • Có thể đính kèm file khi gửi hóa đơn bán hàng.
  • Nếu không thể sử dụng PC thì có thể gửi hóa đơn bán hàng thông qua ứng dụng điện thoại(App) vì vậy cũng có thể xử lý công việc tức thời.
Phiếu bán hàng