Would you like to visit another country's site?

CẬP NHẬT HỆ THỐNG

Một hệ thống ERP không được đình trệ và bất biến trong nền kinh tế toàn cầu của chúng ta; nó phải phát triển liên tục nếu không thì nó không xứng đáng với thời gian và vốn liếng. ECOUNT ERP luôn cố gắng bám sát sự phát triển của doanh nghiệp và thường xuyên nâng cấp phần mềm để đáp ứng những thay đổi này. Hệ thống ERP viết riêng có thể tốn kém khi cập nhật, nhưng với ECOUNT ERP, chi phí nâng cấp đã được bao gồm trong phí sử dụng .

Ví dụ về nâng cấp hệ thống bao gồm

  • Nâng cấp để tương thích các phiên bản trình duyệt mới
  • Chức năng tìm kiếm mới
  • Phương pháp mới để lập báo cáo
  • Phương pháp mới để truy cập dữ liệu cũ
  • Nâng cấp phiên bản dành cho ứng dụng di động.
  • Tính năng nhận phản hồi từ khách hàng
  • Điều chỉnh theo quy định mới của ngành kinh doanh.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn gửi phản hồi, Vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Tìm hiểu về làm thế nào để ECOUNT giữ dữ liệu của bạn an toàn.

Lược sử nâng cấp

  • Ecount luôn tích cực ứng biến với sự thay đổi môi trường kinh doanh của doanh nghiệp bằng việc phát triển không ngừng các tính năng phần mềm.
  • Nội dung nâng cấp được chia sẻ với tất cả người dùng ERP.