Would you like to visit another country's site?

Nhượng Quyền

Quản lý đơn vị nhượng quyền chưa bao giờ dễ dàng hơn

Giải pháp quản lý tích hợp, có thể sử dụng cho tất cả các chi nhánh và cửa hàng nhượng quyền.

Vì ECOUNT là phần mềm 100% nền tảng web nên có thể ứng dụng cho tất cả các loại mô hình cửa hàng, sử dụng đơn giản trên PC, laptop, máy tính bảng hoặc điện thoại.
Cho phép khởi tạo không giới hạn người dùng.
Quản lý tòan bộ hệ thống nhượng quyền chỉ với ECOUNT.

Hệ thống đặt hàng online miễn phí

Với ECOUNT, khi muốn đặt hàng với trụ sở chính, bạn không cần phải tạo đơn thủ công và gửi bằng email hay các phương tiện truyền thống nữa.
Đơn giản chỉ cần đăng nhập vào Cổng dịch vụ khách hàng là bạn đã có thể tạo được đơn đặt hàng ngay lập tức.
Chủ động kiểm tra trạng thái xác nhận và tình hình xuất kho của những đơn hàng đó.
Không giới hạn số lượng ID được sử dụng dụng chức năng này.

Hệ thống đặt hàng online miễn phí

Chia sẻ dữ theo đúng thời gian thực tế phát sinh

Doanh thu, các khoản phải thu phát sinh và số dư tài khoản công nợ sẽ được hiển thị cùng một lúc.
Bạn có thể gửi chi tiết giao dịch qua email và fax đi từ phần mềm.
Bạn có thể kiểm tra thời gian thực tế phát sinh của các đơn hàng mà bạn đã nhận

Cập nhật chính xác số dư tồn kho tức thời

Đối với phiếu xuất kho bạn tạo, sẽ được tự động phản ánh đến số dư hàng tồn của mỗi kho.
Trụ sở chính có thể kiểm tra hàng tồn của mỗi cửa hàng, và các cửa hàng có thể bị giới hạn chỉ xem được số dư tồn kho của họ, bằng thao tác cài đặt quyền hạn cho từng người sử dụng.

Quản lý giá bán của mỗi cửa hàng

Bạn có thể cài đặt nhiều giá bán khác nhau cho mỗi cửa hàng nhượng quyền.
Đơn giá bán sẽ hiển thị theo từng cửa hàng khác nhau khi thao tác nhập phiếu bán hàng, cho dù hệ thống của bạn có bao gồm nhiều đơn giá đi chăng nữa, thì phần mềm cũng chỉ hiển thị duy nhất giá bán đã cài đặt mặc định theo cửa hàng đó.

Tự động tính toán và lên kế hoạch thu mua

Từ những đơn đặt hàng đã nhận, bạn có thể dự kiến được số lượng sẽ xuất kho.
Số lượng đặt mua được tính toán dựa trên tình hình tồn kho hiện tại và số lượng nhập-xuất đã được lên kế hoạch, và từ đó có thể trực tiếp lên đơn đặt mua.