Would you like to visit another country's site?

ระบบ UserPay เมื่อใช้ระบบเรียกดูเงินเดือนออนไลน์ (UserPay) พนักงานสามารถดู/พิมพ์สลิปเงินเดือนได้เอง
โดยไม่ต้องส่งให้พนักงานเป็นรายบุคคล

ระบบเรียกดูเงินเดือนออนไลน์แบบ Paperless

  • พนักงานสามารถดู/พิมพ์รายละเอียดเงินเดือนและสลิปเงินเดือนผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยตนเอง
  • สามารถตรวจสอบรายละเอียดเงินเดือนทั้งหมดตั้งแต่ได้รับการว่าจ้าง พร้อมตรวจสอบที่มาของเงินเดือน
    ผ่านรายละเอียดในแต่ละรายได้/รายการหัก
  • สามารถใช้งานระบบ UserPay ของ ECOUNT ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เชื่อมโยงเวลาเข้างาน

  • สามารถยื่นขอเวลาเข้างานได้ เช่น ลาพักร้อน ทำงานล่วงเวลา และตรวจสอบว่าได้รับการอนุมัติหรือไม่
    รวมถึงตรวจสอบสถานะการเข้างาน
  • สามารถตรวจสอบเวลาเข้าออกงาน/วันลาคงเหลือได้ด้วยตนเองผ่านระบบ UserPay แบบเรียลไทม์