Would you like to visit another country's site?

ระบบบัญชีเงินเดือนออนไลน์

ระบบบัญชีเงินเดือนออนไลน์ (UserPay) ของ ECOUNT เป็นฟังก์ชันพิเศษที่ช่วยให้คุณสามารถส่งใบแจ้งยอดบัญชีเงินเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฟีเจอร์

 • พนักงานแต่ละคนสามารถตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชีเงินเดือนออนไลน์ได้ด้วยตนเอง
 • คุณสามารถป้อนข้อมูลการชำระบัญชีสิ้นปีส่วนบุคคลและลงทะเบียนเวลา เช่น งานประจำปี / งานเพิ่มเติม

  ฟังก์ชันหลัก

  • ระบบบัญชีเงินเดือนออนไลน์ (UserPay) แบบไร้กระดาษ

   • พนักงานสามารถตรวจสอบเงินเดือนออนไลน์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
   • นอกจากรายละเอียดเงินเดือนของเดือนปัจจุบัน คุณสามารถดูรายละเอียดเงินเดือนทั้งหมดหลังจากเข้าทำงาน และสามารถตรวจสอบรายละเอียดที่สามารถใช้ในการคำนวณเงินเดือนได้
  • จัดการบุคลากรรายบุคคลและภาษี

   • คุณสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินสำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายและบัญชีแยกประเภทภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละบุคคลได้ด้วยตนเอง
   • คุณสามารถป้อนข้อมูลการชำระบัญชีสิ้นปีส่วนบุคคล และรายละเอียดที่ป้อนจะถูกเชื่อมโยงกับข้อมูลภาษี ERP ได้
   • คุณสามารถลงทะเบียนเวลา เช่น งานประจำปี งานเพิ่มเติม และคุณสามารถตรวจสอบการอนุมัติและสถานะการเข้างานของ PIC
  ระบบบัญชีเงินเดือนออนไลน์
  หากมีข้อสงสัย อย่ารอช้า
  02-026-6231