Would you like to visit another country's site?

การจัดการใบเสนอราคา/ใบสั่งขาย โปรแกรมจัดการใบเสนอราคา/ใบสั่งขายของ ECOUNT
เชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ขาย ซื้อ และผลิต ทำให้สามารถจัดการอย่างเป็นระบบได้

เชื่อมโยงงานต่าง ๆ

 • สามารถดึงข้อมูลใบเสนอราคามาสร้างใบสั่งขายได้
 • ใบสั่งขายสามารถเชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ขาย
  ซื้อ สั่งซื้อ และผลิต
 • สามารถยื่นอนุมัติเอกสารได้โดยแนบใบสั่งขายและ
  ใบเสนอราคาไปกับการอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถสร้างตารางงานเพื่อรับการแจ้งเตือนวันจัดส่งสินค้า
เชื่อมโยงงานต่างๆ เชื่อมโยงงานต่างๆ

ส่งมอบใบสั่งขาย/ใบเสนอราคาแบบเรียลไทม์

 • สามารถส่งใบสั่งขายและใบเสนอราคาได้ทางอีเมล
 • สามารถแชร์เอกสารที่สร้างเสร็จแล้วกับแผนกที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทได้ทั้ง
  ทางข้อความ และห้องสนทนา
 • สามารถแชร์ใบสั่งขายและใบเสนอราคาที่สร้างขึ้นได้ในห้องสนทนาองค์กร

ใช้ระบบการสั่งซื้อออนไลน์ (Customer Portal)

 • สามารถดำเนินการเสนอราคา/สั่งขายกับตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าทางออนไลน์ได้
 • สามารถตรวจสอบรายละเอียดคำสั่งซื้อที่ลูกค้าป้อนได้แบบเรียลไทม์บนหน้าจอ ERP
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบเอกสารการขาย รายงานธุรกรรม สถานะสินค้าคงคลัง ฯลฯ ได้โดยตรง
ใช้ระบบการสั่งซื้อออนไลน์ (Customer Portal) ใช้ระบบการสั่งซื้อออนไลน์ (Customer Portal)

ตั้งค่าแบบฟอร์มใบเสนอราคา/ใบสั่งขาย

 • สามารถเพิ่ม/แก้ไขรายการที่จำเป็นลงในแบบฟอร์มใบเสนอราคาและใบสั่งขายได้
 • สามารถสร้างแบบฟอร์มได้สูงสุด 50 รายการต่อแบบฟอร์ม
 • แบบฟอร์มเริ่มต้น
  ของใบสั่งขาย

  แบบฟอร์มเริ่มต้นของใบสั่งขาย
 • เพิ่มรูปภาพ วันที่ส่งมอบ
  หมายเหตุผู้ส่ง ที่อยู่สำหรับจัดส่ง

  เพิ่มรูปภาพ วันที่ส่งมอบ หมายเหตุผู้ส่ง ที่อยู่สำหรับจัดส่ง