Would you like to visit another country's site?

ขาย (จ่ายสินค้า) หากใช้โปรแกรมจัดการการขายของ ECOUNT
จะสามารถเชื่อมโยงการขาย รับจ่ายสินค้าคงคลัง ไปจนถึงจัดการรับชำระเงิน

วิธีการสร้างใบขายให้เหมาะสม
กับธุรกิจ

 • สามารถดึงรายละเอียดใบสั่งขาย ซื้อ เข้ามาสร้างใบขายได้
 • สามารถดำเนินการจ่ายสินค้าโดยการสแกนบาร์โค้ด
 • สามารถอัปโหลดรายละเอียดการขายจำนวนมากเป็นชุดได้
  โดยใช้ฟังก์ชันอัปโหลดข้อมูล Excel
วิธีการสร้างใบขายให้เหมาะสมกับธุรกิจ วิธีการสร้างใบขายให้เหมาะสมกับธุรกิจ

เมื่อสร้างใบขายสินค้าคงคลังลดลงและลูกหนี้เพิ่มขึ้น

 • สินค้าคงคลังจะลดลงตามจำนวนที่ระบุในใบขาย
 • ยอดขายจะมีผลกับลูกหนี้ของลูกค้าโดยอัตโนมัติ และสามารถตรวจสอบลูกหนี้ตามลูกค้า/ผู้รับผิดชอบ (PIC)
  ได้อย่างรวดเร็ว

รายงานการขายพร้อมกับข้อมูลที่ต้องการ

 • สร้างรายงานสถานะการขายโดยอัตโนมัติสามารถตรวจสอบรายละเอียดการขายได้อย่างรวดเร็วโดยใช้รายงานสถานะการขาย

  สร้างรายงานสถานะการขายโดยอัตโนมัติ
 • ตั้งค่าแบบฟอร์มรายงานปรับแต่งรายงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลการขายในรูปแบบที่ต้องการ

  ตั้งค่าแบบฟอร์มรายงาน

ออกใบกำกับภาษี

 • สามารถออกใบกำกับภาษีตามรายการขายได้
 • สามารถออกใบกำกับภาษีได้ตามเกณฑ์ที่ต้องการ เช่น
  ตามเอกสาร หรือออกเป็นยอดรวมรายเดือน เป็นต้น
ออกใบกำกับภาษี ออกใบกำกับภาษี