Would you like to visit another country's site?

การพยากรณ์การขาย ด้วยการพยากรณ์การขาย สามารถกำหนดเป้าหมายการขายที่เฉพาะเจาะจง
และตรวจสอบว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่

การพยากรณ์การขาย

 • สามารถตั้งเป้ายอดขายตามวันที่ได้
 • สามารถสร้างพยากรณ์การขายและเรียกดู
  ตามผู้รับผิดชอบ สินค้า และโครงการ
การพยากรณ์การขาย

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการขาย

 • สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการขายโดยเปรียบเทียบ
  การพยากรณ์การขายได้ในตารางเปรียบเทียบแผนการขาย
 • สามารถดูประสิทธิภาพการขายตามลูกค้า/ผู้ขาย
  ผู้รับผิดชอบ หรือโครงการ
 • สามารถตรวจสอบความแตกต่างและอัตราความสำเร็จ
  ของยอดขายเทียบกับยอดขายที่คาดการณ์ได้
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการขาย