Would you like to visit another country's site?

WMS (ระบบการจัดการคลังสินค้า) การใช้ WMS (ระบบการจัดการคลังสินค้า) ของ ECOUNT ทำให้สามารถจัดการจำนวนการรับ/จ่ายสินค้า
และสถานที่จัดเก็บได้อย่างแม่นยำ โดยการกำหนดหมายเลขเฉพาะให้กับแต่ละรายการสินค้า

จัดการประวัติสินค้าคงคลังโดยละเอียดด้วย WMS

  • สามารถกำหนดหมายเลขเฉพาะได้ทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลัง
  • สามารถเข้าใจทิศทางความเป็นไปของสินค้าคงคลังแต่ละรายการ เช่น การรับ/จ่าย/เคลื่อนย้าย/ปรับเปลี่ยนสินค้า
    ได้อย่างรวดเร็วและติดตามประวัติโดยละเอียดผ่านหมายเลขเฉพาะได้
จัดการประวัติสินค้าคงคลังโดยละเอียดด้วย WMS

จัดการจำนวนสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์และกำหนดการรับ/จ่ายสินค้า

  • สามารถจัดการสถานะการดำเนินงานได้โดยการแบ่งลำดับขั้นตอนต่าง ๆ เช่น ตามเวลาที่กำหนด, รอดำเนินการ, เสร็จสิ้นของการรับ/จ่ายสินค้า
  • มารถรับรู้ถึงจำนวนการใช้งานจริงในคลังสินค้าได้โดยสะท้อนกับจำนวนที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนแบบเรียลไทม์
จัดการจำนวนสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ และกำหนดการรับ/จ่ายสินค้า

จัดการสินค้าคงคลังตามพื้นที่/สถานที่ภายในคลังสินค้า

  • การแบ่งพื้นที่/สถานที่ภายในคลังสินค้าทำให้สามารถตรวจสอบและปรับเปลี่ยนตำแหน่งปัจจุบันและจำนวนสินค้าคงคลังได้อย่างง่ายดาย
  • ในสถานะสินค้าคงคลัง WMS สามารถดูจำนวนสินค้าตามหมายเลขสินค้าคงคลังตามสินค้าและสถานที่ได้อย่ารวดเร็ว
จัดการสินค้าคงคลังตามพื้นที่/สถานที่ภายในคลังสินค้า