Would you like to visit another country's site?

การจัดการหมายเลข Serial/Lot สามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลังตามหมายเลข Serial/Lot
และสามารถติดตามรายการและจัดการประวัติคลังสินค้าได้

จัดการประวัติหมายเลข Serial/Lot
โดยละเอียด

 • การกำหนดหมายเลข Serial/Lot แต่ละรายการให้กับสินค้าเดียวกัน
  ไม่เพียงแต่สามารถติดตามกระบวนการจัดจำหน่ายและการผลิตเท่านั้น
  แต่ยังดำเนินการจัดการประวัติหลังหลังการขาย เช่น บริการหลังการขาย
  ได้อีกด้วย
จัดการประวัติหมายเลข Serial/Lot โดยละเอียด

จัดการคลังสินค้าตาม
หมายเลข Serial/Lot

 • สามารถป้อนและค้นหาโดยใช้หมายเลข Serial/Lot
  ในเมนูการรับ/จ่ายสินค้าทั้งหมด เช่น ขาย ซื้อ ผลิต
  บริการหลังการขาย จัดการสินค้ามีตำหนิ และการส่งคืน
 • การเพิ่ม Serial/Lot No. ในรายงานประเภทต่าง ๆ เช่น
  สถานะการขาย/การซื้อ, สมุดคลังสินค้า เป็นต้น ทำให้
  สามารถจัดการประวัติโดยละเอียดได้
 • สามารถจัดการจำนวนสินค้าคงคลังตามหมายเลข
  Serial/Lot ในแต่ละคลังสินค้า (ร้านค้า) ได้
จัดการคลังสินค้าตามหมายเลข Serial/Lot

ลงทะเบียนและค้นหาหมายเลข Serial/Lot ได้อย่างง่ายดาย

 • ลงทะเบียนและค้นหา หมายเลข Serial/Lot ได้อย่างง่ายดาย

  สามารถอัปโหลดหมายเลข Serial/Lot จำนวนมากเป็นชุดผ่าน Excel ได้

 • ลงทะเบียนและค้นหา หมายเลข Serial/Lot ได้อย่างง่ายดาย

  สามารถจัดการได้ง่ายดายโดยการสแกนบาร์โค้ด
  โดยไม่ต้องจำหมายเลข Serial/Lot ที่ซับซ้อน

 • ลงทะเบียนและค้นหา หมายเลข Serial/Lot ได้อย่างง่ายดาย

  สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วโดยเปรียบเทียบ
  จำนวนสินค้าทั้งหมดและจำนวนสินค้าคงคลัง
  ของหมายเลข Serial/Lot