Would you like to visit another country's site?

การสาธิตระยะไกล (Live Demo)

ตรวจสอบว่าฟังก์ชันที่บริษัทต้องการถูกนำไปใช้ในระบบได้อย่างไร

  • สามารถปรึกษาโดยการรีโมทหน้าจอคอมพิวเตอร์ของลูกค้าจากระยะไกลได้
  • การสาธิตระยะไกลสามารถสาธิตได้ตามฟังก์ชันที่บริษัทต้องการ
  • ตรวจสอบดูว่าขอบเขตการทำงานของบริษัทใช้งานกับระบบได้อย่างไรบ้าง

ประหยัดเวลาในการมองหา ERP ที่เหมาะสม

  • ใช้บริการ *การสาธิตระยะไกล (Live Demo)* เพื่อตรวจสอบทันทีว่าระบบของ ECOUNT เหมาะกับการทำงานของคุณหรือไม่
  • การใช้บริการ *การสาธิตระยะไกล* จะทำให้เข้าใจฟังก์ชันของ ECOUNT ERP ได้อย่างรวดเร็ว