Would you like to visit another country's site?

จัดการบริการหลังการขาย สามารถจัดการสถานะการบริการหลังการขาย และประเภทการซ่อมได้อย่างละเอียด
รวมถึงวิเคราะห์ประวัติบริการหลังการขายผ่านรายงานต่าง ๆ เช่น สถานะคำสั่งซ่อม และสถานะซ่อม

ฟังก์ชันงานสั่งซ่อม

 • สามารถดึงข้อมูลการขายมาสร้างเป็นใบสั่งซ่อมได้
 • สามารถสร้างใบสั่งซ่อมโดยสแกนบาร์โค้ดบนฉลากของสินค้าที่จะซ่อม
 • สามารถเชื่อมโยงหมายเลขซีเรียล/ล็อต เมื่อสั่งซ่อมได้
 • สามารถออกใบรับบริการหลังการขายให้แก่ลูกค้า/ผู้ขายได้
ฟังก์ชันงานสั่งซ่อม

ตั้งค่าฟังก์ชันให้ละเอียดตามขั้นตอน
บริการหลังการขายของบริษัท

 • นอกเหนือจากรายการสั่งซ่อมพื้นฐานแล้วยังสามารถเพิ่ม
  รายการที่จำเป็นลงไปได้
 • สามารถลงทะเบียนประเภทการซ่อมและสถานะความคืบหน้า
  ที่บริษัทใช้อยู่ในปัจจุบันได้
 • สามารถจัดการสินค้าคงคลังของชิ้นส่วนอะไหล่ที่ใช้ในระหว่าง
  กระบวนการซ่อมแซมและจัดการ ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บในการซ่อมได้
ตั้งค่าฟังก์ชันให้ละเอียดตามขั้นตอน บริการหลังการขายของบริษัท

วิเคราะห์ข้อมูลบริการหลังการขาย

 • สามารถจัดการรายละเอียดการซ่อมตามประเภทการซ่อม และสถานะความคืบหน้า
 • สามารถพิมพ์เอกสารการขายสำหรับรายการสินค้าที่ใช้ไปในกระบวนการซ่อม
 • สามารถเรียกดู/วิเคราะห์ประวัติบริการหลังการขายได้โดยใช้รายงาน เช่น
  สถานะคำสั่งซ่อม และสถานะการซ่อม
วิเคราะห์ข้อมูลบริการหลังการขาย