Would you like to visit another country's site?

รายได้ค่าใช้จ่าย/ลูกหนี้เจ้าหนี้ หากเชื่อมโยงรายละเอียดการขาย/ซื้อกับรายได้ ค่าใช้จ่ายทางบัญชี
ก็ไม่จำเป็นต้องจัดการบัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้เพิ่มต่างหาก

จัดการซื้อขาย (ลูกหนี้เจ้าหนี้)

  • สามารถลดการทำงานซ้ำซ้อนที่ไม่จำเป็นได้โดยการเชื่อมโยงรายละเอียดการขาย/การซื้อกับการซื้อขายทางบัญชี
  • รายละเอียดการซื้อขายจะกระทบกับลูกหนี้เจ้าหนี้โดยอัตโนมัติช่วยให้สามารถจัดการได้อย่างแม่นยำโดยไม่ตกหล่น
  • สร้างรายละเอียดการขาย
  • เชื่อมโยงกับใบสำคัญบัญชี
  • คลังสินค้า, ลูกหนี้ ถูกคำนวณอัตโนมัติ