Would you like to visit another country's site?

วิดีโอสอน

วิดีโอสอนการใช้งานฟังก์ชัน

  • มี TIP วิดีโอให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ ECOUNT ERP ทั้งระดับเริ่มต้น และระดับกลาง
  • มีวิดีโอสอนวิธีการใช้งานและวิธีแก้ไขปัญหาของแต่ละกรณีสำหรับผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับวิธีใช้งานหรือเพิ่งใช้งานครั้งแรก
  • แต่ละกรณีขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจของแต่ละบริษัท
  • ในกรณีเฉพาะ สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าองค์ประกอบและฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถใช้ฟังก์ชันส่วนใหญ่ที่ต้องการได้
  • เพียงคลิกปุ่ม [วิดีโอสอน] ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเพื่อดูแยกต่างหาก
  • วิดีโอสอนมีหลายประเภท เช่น พื้นฐาน ตามเคส และตามเมนู โดยพิจารณาจากความสามารถในการใช้งานของผู้ใช้แต่ละราย
    และถ้าหากเลือกหมวดหมู่ จะสามารถตรวจสอบรายการวิดีโอสำหรับแต่ละเมนูได้