Would you like to visit another country's site?

การจัดการคำสั่ง ฟังก์ชันการจัดการคำสั่งของ ECOUNT ทำให้สามารถตรวจสอบสถานะความคืบหน้าของงาน
ในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ สั่งซื้อ (คำสั่งซื้อ) ไปจนถึงซื้อ ผลิต และการจัดส่งได้อย่างรวดเร็วผ่านบนหน้าจอแสดงผล

จัดการขั้นตอนการทำงานโดยละเอียด

  • สามารถลงทะเบียนขั้นตอนการดำเนินงานได้สูงสุด 10 ขั้นตอนตามใบสั่งขาย
  • สามารถกำหนดเมนู ERP ที่เชื่อมโยงกับแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานได้
จัดการขั้นตอนการทำงานโดยละเอียด

ส่งแจ้งเตือนในแต่ละขั้นตอนของงาน

  • สามารถกำหนดผู้รับผิดชอบให้กับแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานได้ และผู้รับผิดชอบ
    สามารถตรวจสอบได้ทันทีผ่านการแจ้งเตือนเมื่อแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้น
  • เมื่อขั้นตอนก่อนหน้าเสร็จสิ้น สามารถส่งแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อให้สามารถ
    ดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้โดยไม่ชักช้า
ส่งแจ้งเตือนในแต่ละขั้นตอนของงาน

ตรวจสอบความคืบหน้าของงานได้อย่างรวดเร็ว

  • สามารถตรวจสอบสถานะความคืบหน้าของงานในแต่ละคำสั่งซื้อ และข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละขั้นตอนได้
  • สามารถจัดการงานได้โดยตรงผ่านหน้าจอการจัดการคำสั่งโดยไม่ต้องย้ายเมนู
ตรวจสอบความคืบหน้าของงานได้อย่างรวดเร็ว ตรวจสอบความคืบหน้าของงานได้อย่างรวดเร็ว