Would you like to visit another country's site?

จัดซื้อ (รับสินค้า) สามารถบันทึกใบซื้อโดยดึงข้อมูลจากใบสั่งซื้อและใบสั่งขายที่สร้างไว้
รวมทั้งข้อมูลจะมีผลกับคลังสินค้าและกระทบเจ้าหนี้โดยอัตโนมัติ จึงจัดการได้สะดวก

รูปแบบการสร้างใบซื้อที่หลากหลาย

 • สามารถบันทึกใบซื้อได้อย่างง่ายดายโดยดึงข้อมูลจากใบสั่งซื้อ และใบสั่งขาย
 • สามารถจัดการรับสินค้าอย่างง่ายดายโดยสแกนบาร์โค้ด
 • สำหรับรายการซื้อจำนวนมากสามารถอัปโหลดเป็นชุดผ่าน Excel ได้
รูปแบบการสร้างใบซื้อที่หลากหลาย

สินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นพร้อมกับ
การสร้างใบซื้อ

 • เมื่อสร้างใบซื้อ จำนวนสินค้าคงคลังจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ
 • สามารถตรวจสอบสินค้าและจำนวนค้างรับจากจำนวนในใบสั่งซื้อ
  ทั้งหมดผ่านสถานะใบสั่งซื้อที่ค้างอยู่ เพื่อดำเนินการรับสินค้าที่คงค้าง
สินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นพร้อมกับการสร้างใบซื้อ

รายละเอียดการซื้อกระทบ
บัญชีเจ้าหนี้โดยอัตโนมัติ

 • ยอดเจ้าหนี้ตามผู้ขายจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติตามการสร้างใบซื้อ
  และการชำระเงิน
 • สามารถตรวจสอบรายละเอียดการซื้อ / การชำระเงิน/ยังไม่ได้ชำระเงิน
  ตามผู้ขายแต่ละรายและตามวันที่ได้อย่างรวดเร็วผ่านสมุดลูกค้า/ผู้ขาย
  และสามารถแบ่งปันรายละเอียดโดยง่ายแก่ผู้ขายผ่านอีเมล
 • สามารถจัดการหนี้อย่างเป็นระบบได้โดยตรวจสอบข้อมูลการซื้อ/
  การชำระเงิน/ยอดค้างชำระผู้ขายและผู้รับผิดชอบ (PIC) แต่ละราย
รายละเอียดการซื้อกระทบบัญชีเจ้าหนี้โดยอัตโนมัติ

ตรวจสอบข้อมูลการซื้อที่ต้องการได้ทันที

 • สามารถตรวจสอบสรุปสถานะการซื้อได้ตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น ตามวันที่/ลูกค้า/ผู้ขาย/PIC (ผู้รับผิดชอบ) เป็นต้น
 • สามารถดูรายงานที่เกี่ยวกับการซื้อได้โดยเพิ่มรายการที่จำเป็น เช่น สถานที่รับเข้า, PIC เป็นต้น
 • สามารถจำกัดแบบฟอร์มรายงานที่ผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถเรียกดูได้
ตรวจสอบข้อมูลการซื้อที่ต้องการได้ทันที

สร้างใบซื้อจากเอกสารการขาย
ที่ได้รับโดยอัตโนมัติ

 • สามารถส่งอีเมลเอกสารการขายที่ได้รับจากผู้ขาย
  ที่ใช้งาน ECOUNT ไปยัง ERP และสร้างเป็นใบซื้อได้
 • สามารถใบซื้อโดยรวมสินค้าหลายรายการไว้ใน
  ใบซื้อเดียว หรือสร้างใบซื้อตามแต่ละรายการได้
 • สามารถตรวจสอบรายละเอียดเอกสารการขาย ที่ถูกส่ง
  ข้อมูลเชื่อมต่อผ่านหน้าจอ ERP ได้ทันที
สร้างใบซื้อจากเอกสารการขาย ที่ได้รับโดยอัตโนมัติ