Would you like to visit another country's site?

MRP (การวางแผนความต้องการวัสดุ) สามารถสร้างแผนการใช้วัสดุโดยใช้ฟังก์ชัน MRP เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ขาดแคลนวัตถุดิบ/วัสดุย่อย
ทำให้สามารถสั่งซื้อในจำนวนที่เหมาะสมกับความจำเป็นในการผลิตได้

การวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP)
ที่เชื่อมโยงกับตารางการผลิตหลัก (MPS)

 • สามารถซื้อวัตถุดิบ/วัสดุย่อยที่จำเป็นในการผลิตโดยพิจารณาจากกำหนดการผลิตที่กำหนดโดยตารางการผลิตหลัก (MPS)
 • การวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติตามตารางการผลิตหลักโดยผู้ใช้งานไม่ต้องคำนวณเอง
การวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) ที่เชื่อมโยงกับตารางการผลิตหลัก (MPS)

สร้างกระบวนการสั่งซื้ออย่าง
เป็นระบบผ่านการคำนวณอัตโนมัติ

 • สามารถใช้สต็อกสินค้าขั้นต่ำ Lead Time วันหยุด ฯลฯ ตามเกณฑ์ของ
  BOM ได้อย่างอิสระเพื่อกำหนดเวลาการจัดซื้อและจำนวนของวัตถุดิบ
  และวัสดุย่อย
 • สามารถคำนวณจำนวนวัตถุดิบ/วัสดุย่อยที่ถูกใช้เพื่อการผลิตรายวัน,
  จำนวนที่วางแผนรับเข้า, จำนวนที่ต้องการ ฯลฯ โดยอัตโนมัติ
 • แผนการซื้อจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติตามแผนความต้องการวัสดุที่
  คำนวณได้ และสามารถสร้างใบสั่งซื้อได้ทันทีโดยการเชื่อมโยงกับ
  แผนการซื้อ
สร้างกระบวนการสั่งซื้ออย่างเป็นระบบผ่านการคำนวณอัตโนมัติ