Would you like to visit another country's site?

ผู้จัดการฝ่ายซื้อ/คลังสินค้า

โปรแกรมจัดการคลังสินค้า

ตรวจสอบสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์

เพื่อให้ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อสามารถตัดสินใจได้ว่าจะส่งคำสั่งซื้อหรือไม่ พวกเขาจะต้องตรวจสอบว่ามีจำนวนสินค้าเท่าไร
ตามสถานที่แบบเรียลไทม์ เมนูการซื้อขายของ ECOUNT เมนูที่เกี่ยวกับคลังเข้าออกสินค้าจะมีผลกระทบต่อสมุดบัญชี
สินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้เนื่องจากเป็นโปรแกรมเว็บเบส 100% คุณสามารถตรวจสอบสถานะยอดคงเหลือ
ของสินค้าคงคลังได้ทุกที่

คำนวณจำนวนสินค้าในใบสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

สำหรับสินค้าที่มียอดสินค้าคงเหลือเพียงพอ คุณไม่จำเป็นต้องทำการสั่งซื้อ แต่ถ้าหากต้องจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าในเร็ว ๆ นี้
อาจจะต้องดำเนินการสั่งซื้อสินค้าเพิ่ม ทั้งยอดสินค้าคงคลังปัจจุบัน ยอดคงเหลือที่จะมีการเข้าออกเร็ว ๆ นี้ จำนวนสินค้าคงคลัง
ขั้นต่ำทั้งหมดจะถูกนำมาพิจารณาเพื่อคำนวณสำหรับคำสั่งซื้อ

การคำนวณอัตโนมัติสำหรับใบสั่งซื้อ

ระบบสต็อกสินค้า จัดการด้านซื้อครบวงจรตั้งแต่สั่งซื้อไปจนถึงการซื้อ
รวมถึงบัญชีเจ้าหนี้ด้วย

รวบรวมคำขอซื้อภายในบริษัท

สำหรับแผนกการผลิตสามารถเรียกข้อมูล BOM เพื่อใช้วัตถุดิบ/วัสดุย่อยที่จำเป็นสำหรับการผลิตในภายหลัง
สำหรับแผนกขายสามารถเรียกส่งข้อมูลใบสั่งขายไปยังฝ่ายขายและออกใบสั่งซื้อสำหรับการจัดส่งในภายหลัง
สำหรับแผนกจัดซื้อสามารถรวบรวมคำขอซื้อทั้งหมดภายในบริษัทและบันทึกประวัติของผู้ส่งคำขอซื้อได้
สามารถใช้ข้อมูลคำขอซื้อเหล่านั้นมาออกคำสั่งซื้อในขั้นตอนถัดไปได้

ส่งคำสั่งซื้อไปยังผู้ขาย

ด้วยระบบสต็อกสินค้า คุณสามารถส่งคำสั่งซื้อไปยังผู้ขายได้โดยการพิมพ์และทางอีเมลในทันที
รูปแบบใบสั่งซื้อเหล่านี้สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้มากขึ้นในการออกคำสั่งซื้อ
คุณสามารถเรียกข้อมูลจากเมนูที่เกี่ยวข้อง เช่น คำสั่งขายและคำขอซื้อเพื่อให้ง่ายต่อการป้อนข้อมูล

ระบบสต็อกสินค้าช่วยจัดการข้อมูลได้อย่างแม่นยำ

  • กระทบสต็อกสินค้าโดยอัตโนมัติจากการซื้อ เมื่อสร้างใบซื้อจะทำให้มีผลกระทบกับสต็อกสินค้าและ
    รายงานสินค้าคงคลังทันที เนื่องจากการซื้อมีผลกระทบทันทีในรายงานสินค้าคงคลัง จึงไม่ต้องกังวล
    เกี่ยวกับความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
  • ปรับจำนวนสินค้าคงคลัง ระบบสต็อกสินค้าจะช่วยแก้ไข/ปรับ จำนวนสินค้าคงคลังให้ตรงตามที่มีอยู่
    หากยอดคงเหลือในระบบและยอดคงเหลือที่มีอยู่จริงไม่เท่ากันสามารถตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้นได้

จัดเตรียมสินค้าตรงเวลา

ด้วยกำหนดส่งใบสั่งขายและวันผลิตที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ สามารถตรวจสอบได้ว่าจะมียอดสินค้าคงเหลือ
ไม่เพียงพอหรือไม่ สามารถคำนวณปริมาณการสั่งซื้อได้โดยคำนึงถึงสต็อกสินค้าเข้า/ออกในอนาคต
หากเป็นสินค้าที่ต้องผลิตจะมีการคำนวนตามข้อมูล BOM เนื่องจาก ECOUNT สามารถคำนวณปริมาณ
การสั่งซื้อในระดับที่เพียงพอ คุณสามารถป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนได้

บัญชีเจ้าหนี้ตามผู้ขาย

ข้อมูลการจัดซื้อจะถูกนำไปใช้ในบัญชีเจ้าหนี้ตามผู้ขายเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบการชำระเงินที่รอ
ดำเนินการกับผู้ขายของคุณได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือตามผู้ขายแต่ละราย
และตามช่วงเวลาได้อย่างง่ายดายด้วยสมุดบัญชีลูกค้า/ผู้ขาย สามารถส่งรายงานเหล่านี้ให้ผู้ขายได้ผ่าน
ทางอีเมล