Would you like to visit another country's site?

แผนการซื้อ เมื่อใช้โปรแกรมการสั่งซื้อของ ECOUNT จะสามารถคำนวณจำนวนสั่งซื้อที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซื้อ
โดยการพิจารณาจำนวนสินค้าในปัจจุบันและ สินค้าคงคลังที่กำหนดไว้สำหรับการรับ/จ่ายสินค้า เป็นต้น

คำนวณจำนวนการสั่งซื้อ
โดยอัตโนมัติ

 • สามารถคำนวณจำนวนการสั่งซื้อโดยพิจารณาจาก
  จำนวนปัจจุบัน, สต็อกสินค้าขั้นต่ำ, จำนวนซื้อขั้นต่ำ,
  จำนวนในใบสั่งซื้อคงค้าง เป็นต้น
 • สามารถป้องกันสินค้าค้างสต็อกและคงจำนวนสินค้า
  คงคลัง ให้เหมาะสมได้โดยลดการสั่งซื้อที่ไม่จำเป็น
คำนวณจำนวนการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

เชื่อมโยงกับเมนูที่เกี่ยวข้อง

 • สามารถสร้างแผนการซื้อได้โดยดึงรายละเอียดของ
  เอกสาร เช่น ใบสั่งขาย ใบขอซื้อ ใบสั่งงาน
 • สามารถคำนวณระยะเวลาในการซื้อได้โดยเชื่อมโยง
  จำนวน การสั่งซื้อที่เหมาะสมซึ่งคำนวณตามแผนการ
  ซื้อกับ การวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP)
 • หลังจากกำหนดจำนวนการสั่งซื้อที่เหมาะสมที่สุดแล้ว
  สามารถสร้างใบสั่งซื้อตามจำนวนดังกล่าวได้
เชื่อมโยงกับเมนูที่เกี่ยวข้อง

การแจ้งเตือนสถานะสินค้าคงคลังอัตโนมัติ
ทำให้ออกคำสั่งซื้อได้อย่างไม่มีตกหล่น

 • สามารถรับการแจ้งเตือนสถานะสินค้าคงคลังของสินค้าที่ตรงตามเงื่อนไขที่คุณกำหนดไว้
 • สามารถตรวจสอบผลการแจ้งเตือนได้ทันทีผ่านรายงานสถานะสินค้าคงคลัง เพื่อให้สามารถจัดการโดยไม่พลาดปัญหาใด ๆได้อย่างรวดเร็ว
 • สามารถใช้ค่าเงื่อนไขต่างๆ เช่น สินค้า, คลังสินค้า, จำนวน, สต็อกสินค้าขั้นต่ำ, จำนวนซื้อขั้นต่ำ และราคาต่อหน่วย ได้หลายรายการ