Would you like to visit another country's site?

Hệ thống phê duyệt điện tử Nâng cao hiệu suất công việc
bằng hệ thống phê duyệt điện tử được liên kết với ERP.

Hệ thống phê duyệt điện tử được liên kết với ERP

 • Tạo tờ trình phê duyệt điện tử bằng cách tải phiếu từ ERP như Nhật ký chi tiền, Đơn báo giá, Phiếu chấm công v,v.
 • Nội dung phiếu được đính kèm vào tờ trình sẽ được ghi nhận vào ERP sau khi hoàn tất phê duyệt.

Thiết lập mẫu biểu phê duyệt

 • Có thể đăng ký mẫu biểu tờ trình chung đang sử dụng của doanh nghiệp.
 • Có thể tải mẫu biểu chung đã đăng ký khi soạn tờ trình.
 • Chọn dòng phê duyệt và cách thức phê duyệt riêng theo từng tài liệu hoặc tình huống.
 • Đăng ký logo hoặc chữ ký cá nhân để thực hiện phê duyệt.
Thiết lập mẫu biểu phê duyệt

Thực hiện phê duyệt theo thời
gian thực

 • Khi tạo tờ trình, có thể gửi thông báo phê duyệt ngay cho
  người phê duyệt thông qua Tin nhắn hoặc thông báo Push
  trên điện thoại.
 • Kiểm tra tiến trình phê duyệt theo từng giai đoạn.
 • Thực hiện phê duyệt ngay cả khi đang ở bên ngoài với
  App điện thoại.
Thực hiện phê duyệt theo thời gian thực