Would you like to visit another country's site?

Quản lý khoản phải thu | Phần mềm quản lý doanh thu Ghi nhận tức thì chi tiết bán hàng vào công nợ phải thu,
giúp quản lý chính xác khoản phải thu trên phần mềm quản lý doanh thu của ECOUNT.

Quản lý khoản phải thu/công
nợ theo thời gian thực

 • Tự động ghi nhận số tiền bán hàng vào công nợ khi
  nhập Bán hàng.
 • Tự động giảm công nợ bằng với số tiền xử lý thu tiền từ
  khách hàng.
 • Có thể thiết lập hạn mức tín dụng cho từng khách hàng,
  không cho nhập phiếu cùng với thông báo khi vượt quá
  hạn mức.
Quản lý khoản phải thu/công nợ theo thời gian thực

Quản lý công nợ theo người phụ trách, theo khách hàng

 • Có thể xem chi tiết bán hàng, thu tiền, khoản phải thu theo từng người phụ trách bán hàng, theo từng khách hàng.
 • Có thể kiểm tra tình hình khoản phải thu và tình hình chưa xuất hóa đơn thuế.
 • So sánh được doanh số của bộ phận bán hàng đã khớp với doanh thu của Kế toán hay chưa.
Quản lý công nợ theo người phụ trách, theo khách hàng

Quản lý tổng hợp tồn kho và kế toán

 • Có thể ghi nhận từng phiếu hoặc đồng loạt nhiều số tiền bán hàng vào sổ sách kế toán.
 • Có thể áp dụng giảm giá cho số tiền phải thu khi ghi nhận kế toán.
 • Xuất hóa đơn thuế theo nội dung ghi nhận kế toán.