Would you like to visit another country's site?

Quản lý làm việc bên ngoài Quản lý lịch trình làm việc bên ngoài, chi tiết sử dụng xe công ty của nhân viên.

Nhập chi tiết làm việc bên
ngoài

 • Tự động nhập địa điểm xuất phát và địa điểm đến bằng
  GPS khi sử dụng app điện thoại.
 • Đính kèm được hình ảnh khi xuất phát/đến nơi.
 • Thiết lập mục đích sử dụng xe cho từng công việc.
 • Không giới hạn số lượng xe của công ty có thể đăng ký.
Nhập chi tiết làm việc bên ngoài

Quản lý tình hình
làm việc bên ngoài

 • Xem tổng thể chi tiết sử dụng xe công ty
  theo từng xe, từng người dùng.
 • Tự động tính quãng đường đi được của
  từng xe để dễ dàng nắm bắt thời gian
  bảo dưỡng.
Quản lý tình hình làm việc bên ngoài