Would you like to visit another country's site?

Quản lý khoản Phải thu/Phải trả Liên kết dữ liệu Bán hàng/Mua hàng và chi tiết Đầu ra/Đầu vào của kế toán
để quản lý công nợ phải thu/phải trả mà không cần làm thêm nhiều thao tác.

Quản lý chi tiết đầu ra/đầu vào (Phải thu/Phải trả)

  • Giảm thiểu các thao tác lặp đi lặp lại nhờ việc liên kết chi tiết bán hàng/mua hàng với chi tiết đầu ra/đầu vào của kế toán.
  • Chi tiết đầu vào/đầu ra được tự động ghi nhận vào công nợ phải thu/phải trả, tránh sai sót và giúp việc quản lý được chính xác.
  • Nhập chi tiết bán hàng
  • Liên kết với phiếu kế toán
  • Tự động tính toán tồn kho, công nợ