Would you like to visit another country's site?

Quản lý tổng hợp tài khoản ngân hàng Liên kết website ngân hàng với ECOUNT
để thu thập chi tiết giao dịch của tài khoản.

Tự động thu thập dữ liệu tiền vào/ra của tài khoản

  • Tra cứu chi tiết chuyển tiền, nhận tiền theo thời gian thực của từng ngân hàng, từng tài khoản trên ECOUNT.
  • Xem được chi tiết giao dịch của nhiều ngân hàng trên cùng một màn hình.
  • Có thể lưu chi tiết tiền vào/ra được thu thập thành phiếu kế toán và ghi nhận vào sổ sách kế toán.
Tự động thu thập dữ liệu tiền vào/ra của tài khoản