Would you like to visit another country's site?

Đa dạng báo cáo kế toán
phục vụ cho công tác quản trị Kiểm tra ngay các báo cáo kế toán cần thiết cho quyết định điều hành
và quản trị tài chính tại bất cứ đâu.

Kiểm tra ngay thông tin cần thiết

 • Kiểm tra được thông tin mong muốn vào mọi lúc, mọi nơi chỉ
  cần có kết nối internet.
 • Nắm bắt tình hình và kịp thời chỉ đạo công việc ngay cả khi ở
  bên ngoài.
Kiểm tra ngay thông tin cần thiết

Gửi báo cáo quản lý
tự động

 • Nhận báo cáo quản lý có thông tin mong
  muốn qua email.
 • Có thể thiết lập thời gian nhận, ngôn
  ngữ và mẫu biểu báo cáo.
Gửi báo cáo quản lý tự động