Would you like to visit another country's site?

Phương thức nhập đơn giản Tự động định khoản phù hợp với chi tiết giao dịch,
dễ dàng sử dụng cho cả người dùng không chuyên về nghiệp vụ kế toán.

Quản lý tổng hợp Kế toán và Tồn kho

  • Liên kết được phiếu kế toán với menu Bán hàng, Mua hàng, Sản xuất.
  • Mỗi menu được liên kết có hệ thống, giúp dễ dàng quản lý tổng thể công việc giữa các phòng ban.

Liên kết dữ liệu bên ngoài

  • Liên kết chi tiết giao dịch từ tài khoản ngân hàng để ghi nhận vào sổ sách.
  • Tiết kiệm thời gian kiểm tra và nhập lại dữ liệu, tránh tình trạng nhập sai sót.