Would you like to visit another country's site?

Quản lý lợi nhuận bán hàng Lợi nhuận được tính toán tự động theo chi tiết bán hàng/mua hàng trên ECOUNT
để có thể dễ dàng quản lý lợi nhuận.

Tự động tính toán lợi nhuận bán hàng

  • Kiểm tra giá vốn, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận được tính tự động dựa trên chi tiết bán hàng/mua hàng.
  • Có thể chọn tiêu chuẩn tính giá vốn như Nhập trước xuất trước, Giá mua (Mặt hàng).
Tự động tính toán lợi nhuận bán hàng

Xem tình hình lợi nhuận theo nhiều tiêu chuẩn đa dạng

  • Kiểm tra tình hình lợi nhuận theo nhiều tiêu chuẩn đa dạng như theo mặt hàng/theo khách hàng,v.v.
  • Chọn và tra cứu nhiều điều kiện tổng hợp như theo ngày/theo người phụ trách/theo dự án.
Xem tình hình lợi nhuận theo nhiều tiêu chuẩn đa dạng

Kiểm tra trước tỷ suất lợi nhuận

  • Xem trước giá vốn và tỷ suất lợi nhuận trên màn hình nhập phiếu bán hàng.
  • Dễ dàng phán đoán đơn giá bán hiện tại có phù hợp hay chưa.
Kiểm tra trước tỉ suất lợi nhuận Kiểm tra trước tỉ suất lợi nhuận