Would you like to visit another country's site?

Tối ưu hóa tính năng sử dụng Tại ECOUNT, có thể thông qua thiết lập tình trạng sử dụng menu, thiết lập màn hình nhập, widget v,v
để tối ưu hóa môi trường sử dụng theo ý muốn.

Tối ưu hóa môi trường
sử dụng phần mềm

 • ECOUNT cung cấp mặc định tất cả các
  tính năng ERP như Tồn kho, Kế toán,
  Nhân sự/Bảng lương, v,v...
 • Có thể chọn trạng thái sử dụng cho từng menu
  thông qua Thiết lập menu sử dụng.
 • Có thể chọn các tính năng thường xuyên sử dụng
  theo từng người dùng và thiết kế Trang cá
  nhân theo dạng Mục yêu thích.
 • Tối ưu hóa môi trường sử dụng phần mềm
 • Tối ưu hóa môi trường sử dụng phần mềm

Thiết lập màn hình nhập
phù hợp với yêu cầu
của công ty

 • Có thể thêm/sửa/xóa hạng mục nhập trên màn hình.
 • Áp dụng công thức tính vào hạng mục nhập để sử dụng các
  hạng mục cần công thức tính như Trọng lượng,
  Tiền thưởng doanh số v,v.
 • Chỉ định hạng mục nhập bắt buộc để không cho lưu phiếu
  khi chưa nhập hạng mục đó.
Thiết lập màn hình nhập phù hợp với yêu cầu của công ty

Tính năng cài đặt thêm
nhằm nâng cao tính tiện lợi

 • Thêm hạng mục Khoản phải thu khi nhập phiếu
  Bán hàng để tự động lấy số dư đầu kỳ/cuối
  kỳ công nợ khách hàng.
 • Khi chọn mặt hàng hoặc khách hàng, có thể tự
  động lấy thông tin chi tiết của mặt hàng,
  khách hàng đã đăng ký vào hạng mục nhập mong muốn.
 • Có thể thiết lập rồi chọn và áp dụng các nội
  dung thường sử dụng tại hạng mục nhập.
Tính năng cài đặt thêm để nâng cao tính tiện lợi

Xem nội dung công việc quan trọng trên cùng một màn hình

 • Xem tổng thể toàn bộ các báo cáo tồn kho, kế toán, bảng thông báo, hộp tin nhắn, email quan trọng v,v ngay tại màn hình chính khi đăng nhập vào.
 • Sau khi xem dữ liệu, có thể nhập phiếu ngay mà không cần di chuyển màn hình, xử lý ngay khi kiểm tra nội dung công việc.
 • Thiết lập widget theo từng ID người dùng, áp dụng tương tự thiết kế widget đó trên PC cho điện thoại.