Would you like to visit another country's site?

Quản lý khách hàng
(CRM: Customer Relationship Management) Có thể dễ dàng đăng ký và quản lý thông tin khách hàng cũng như lược sử tư vấn/bán
hàng của khách hàng trên hệ thống CRM của ECOUNT.

Quản lý thông tin khách hàng

  • Có thể đăng ký khách hàng và các thông tin liên quan.
  • Đăng ký thông tin danh thiếp của khách hàng và tìm kiếm danh thiếp theo điều kiện mong muốn.
  • Gửi email cho khách hàng theo thông tin đã đăng ký.
  • Có thể chọn nhân viên được phép xem thông tin khách hàng.
  • Liên kết với Excel để tải lên đồng loạt nhiều thông tin khách hàng.
Quản lý thông tin khách hàng

Quản lý lược sử khách hàng

  • Quản lý lược sử tư vấn khách hàng, tiến trình thực hiện hợp đồng v,v.
  • Tra cứu và phân tích dữ liệu khách hàng theo từng khoảng thời gian, điều kiện.
  • Thiết lập các hạng mục nhập phù hợp với tình hình doanh nghiệp.
  • Quản lý tất cả các bước từ trước khi ký hợp đồng đến đặt hàng, bán hàng.
Quản lý lược sử khách hàng