Would you like to visit another country's site?

จัดการสินค้าคงคลังในคลังสินค้า
ผ่านโปรแกรมสินค้าคงคลัง เมื่อใช้โปรแกรมสินค้าคงคลังของ ECOUNT สามารถลงทะเบียนและจัดการคลังสินค้า
หลายแห่งโดยไม่จำกัดจำนวนคลังสินค้า และสามารถตรวจสอบคลังสินค้าล่าสุดในคลังสินค้าแต่ละแห่งได้แบบเรียลไทม์

จัดการคลังสินค้าหลายแห่งได้อย่างง่ายดาย

 • สามารถลงทะเบียนคลังสินค้าได้ไม่จำกัดจำนวนทำให้สามารถจัดการสินค้าคงคลังของ
  คลังสินค้าและร้านค้าทั้งหมดของบริษัทได้
 • สามารถบันทึกและจัดการรายละเอียดของสินค้าคงคลังที่ย้ายไปมาระหว่างคลังสินค้า
  และตรวจสอบรายงานสินค้าคงคลังในแต่ละคลังสินค้าได้อย่างรวดเร็ว
 • ด้วยการตั้งค่าการอนุญาตสำหรับผู้ใช้แต่ละราย (ID) ทำให้สามารถจำกัดคลังสินค้า
  ที่ผู้รับผิดชอบแต่ละคนสามารถเรียกดูและป้อนได้
จัดการคลังสินค้าหลายแห่งได้อย่างง่ายดาย

กระทบจำนวนสินค้าคงคลังที่มีอยู่
จริงผ่านจำนวนสินค้าคงคลังใน
ERP อย่างง่ายดาย

 • สามารถอัปโหลดข้อมูลสินค้าคงคลังพื้นฐานจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย
  โดยใช้ฟังก์ชันอัปโหลด Excel ECOUNT
 • สามารถทำการนับสินค้าตามแต่ละสินค้าและคลังสินค้าได้
 • หากระบุจำนวนสินค้าคงคลังที่มีอยู่จริงลงไป โปรแกรมจะคำนวณจำนวน
  สินค้าคงคลังให้โดยอัตโนมัติ
กระทบจำนวนสินค้าคงคลังที่มีอยู่จริงผ่าน จำนวนสินค้าคงคลังใน ERP อย่างง่ายดาย

คำนวณการรับ/จ่ายสินค้าคงคลังและตรวจสอบแบบเรียลไทม์

 • เมื่อสร้างเอกสาร ขาย ซื้อ หรือผลิต รายละเอียดเพิ่มลดสินค้าจะแสดงในรายงานสินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติ
 • สามารถจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากโปรแกรมจะคำนวณการเพิ่มลดของสินค้าคงคลังให้
 • สามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์โดยเชื่อมต่อกับแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนแม้จะอยู่ข้างนอก
 • เมื่อสร้างใบขาย
 • ลดจำนวนสินค้าคงคลัง
  โดยอัตโนมัติ
 • ตรวจสอบรายละเอียดการรับ/จ่าย ของสินค้าแบบเรียลไทม์

ป้องกันสินค้าขาดสต็อกล่วงหน้า
ด้วยฟังก์ชันสต๊อกสินค้าขั้นต่ำ

 • สามารถกำหนดจำนวนสต็อกสินค้าขั้นต่ำสำหรับแต่ละสินค้าและ
  คลังสินค้า และตัดสินใจว่าจะใช้สต็อกสินค้าขั้นต่ำในแต่ละเมนู
  เช่น ขาย/สั่งขาย หรือไม่
 • ในสถานะสินค้าคงคลัง สินค้าที่มีจำนวนน้อยกว่าสต็อกสินค้าขั้นต่ำ
  จะแสดงเป็นสีแดงเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ทันที
 • หากมีการนำสินค้าออกจากคลังเกินกว่าจำนวนสต็อกสินค้าขั้นต่ำ
  สามารถตั้งค่าให้ได้รับข้อความแจ้งเตือนให้ตรวจสอบจำนวน
  หรือจำกัดให้ไม่สามารถออกใบสั่งขายและใบขายได้
ป้องกันสินค้าขาดสต็อกล่วงหน้า ด้วยฟังก์ชันสต๊อกสินค้าขั้นต่ำ

จัดส่งสถานะสินค้าคงคลังตามคลังสินค้าแต่ละแห่ง
ให้กับผู้รับผิดชอบโดยอัตโนมัติ

 • สามารถรับการแจ้งเตือนสถานะสินค้าคงคลังของคลังสินค้าที่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในรูปแบบรายงาน
 • สามารถนำไปใช้ตามเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น สินค้า คลังสินค้า จำนวน และสต็อกสินค้าขั้นต่ำ