Would you like to visit another country's site?

จัดการบัญชีเจ้าหนี้

หากทราบจำนวนเงินที่ชำระและวันครบกำหนดของราคาซื้อขาย
คุณสามารถคาดการณ์กระแสเงินสดซึ่งจะช่วยให้คุณลงทุนและจัดหากองทุนในอนาคตได้

ฟีเจอร์ระบบ ERP

 • หากคุณป้อนเพียงครั้งเดียว ณ จุดซื้อ จะเกิดเจ้าหนี้ของลูกค้าโดยอัตโนมัติ
 • คุณสามารถตรวจสอบสถานะเจ้าหนี้ของลูกค้า และPIC ได้อย่างรวดเร็ว
 • เมื่อซื้อด้วยเครดิตสามารถระบุวันที่ชำระเงินได้โดยเชื่อมกับโครงการกระแสเงินสด และสามารถกำหนดวันที่ชำระล่วงหน้าได้

ฟังก์ชันหลักระบบ ERP

 • จัดการเจ้าหนี้ได้อย่างง่ายดาย

  • คุณสามารถจัดการการซื้อ การชำระเงิน และเจ้าหนี้ทั้งหมดของลูกค้าและผู้ซื้อได้
  • จำนวนหนี้จะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติตามการป้อนการซื้อและการชำระเงิน
  • คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดการซื้อ การชำระเงิน และเจ้าหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระในแต่ละลูกค้าและวันที่กำหนดผ่านหนังสือ ลูกค้า / ผู้ขาย และสามารถแบ่งปันข้อมูลนั้น ๆ กับลูกค้าผ่านการส่งอีเมล
 • รายงานต่าง ๆ

  • คุณสามารถดูรายละเอียดการสั่งซื้อ รายละเอียดการชำระเงิน และเจ้าหนี้ยังไม่ได้ชำระได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในลูกค้าแต่ละราย
  • คุณสามารถตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้ของลูกค้าที่จัดการโดยผู้ดูแลการซื้อในเวลาเดียวกันได้
 • เชื่อมโยงกับโครงการกระแสเงินสด

  • เมื่อชำระด้วยเครดิตคุณสามารถระบุวันที่ชำระเงินโดยเชื่อมกับโครงการกระแสเงินสด
  • หากคุณตั้งค่าวันครบกำหนดชำระเงินในตอนลงทะเบียนลูกค้า วันที่ชำระเงินจะแสดงโดยอัตโนมัติในโครงการกระแสเงินสดในระหว่างที่ทำการซื้อ
  • ถ้าข้อมูลที่ลงทะเบียนในโครงการกระแสเงินสดได้รับการยืนยันว่าเป็นธุรกรรมจริง จะสามารถแสดงให้เห็นได้ทันทีในใบสำคัญบัญชี
จัดการบัญชีเจ้าหนี้