Would you like to visit another country's site?

จัดการงบประมาณ

การควบคุมค่าใช้จ่ายภายในเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มผลกำไรของบริษัท
และการควบคุมค่าใช้จ่ายเริ่มต้นด้วยการจัดทำงบประมาณ
ฟีเจอร์
 • คุณสามารถจัดทำงบประมาณบริษัทได้ทุกเวลาและทุกหน่วยงานที่คุณต้องการ
 • คุณสามารถตรวจสอบประวัติการใช้งบประมาณได้อย่างรวดเร็ว
  ฟังก์ชันหลัก
  • จัดทำงบประมาณ
   • คุณสามารถจัดทำงบประมาณรายเดือน ไตรมาส ครึ่งปี และรายปีได้ตามฝ่าย / โครงการได้
   • หากคุณใช้จ่ายเกินงบประมาณ คุณจะสามารถดูประวัติและควบคุมการป้อนข้อมูลของคุณผ่านข้อความแจ้งเตือน
  • ตรวจสอบประวัติการใช้งบประมาณ
   • ทันทีที่คุณป้อนใบสำคัญบัญชี จำนวนเงินจะถูกแสดงโดยอัตโนมัติในการดำเนินการตามงบประมาณ
   • คุณสามารถตรวจสอบดุลงบประมาณและอัตราการดำเนินการผ่านรายงานต่าง ๆ เช่น งบประมาณ / สมุดบัญชี และงบประมาณเทียบกับที่เกิดขึ้นจริง
  จัดการงบประมาณ
  หากมีข้อสงสัย อย่ารอช้า
  02-026-6231